พุทธกาล

พุทธกาล - พุทธสมัย พระโคตมพุทธเจ้า บรมครู ของมนุษย์โลกและเทวโลก ยังมีพระชนม์อยู่ คือ ช่วงเวลา 80 ปีก่อนพุทธศักราช