❖ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

เผยแผ่ อนุรักษ์ สืบสาน องค์ความรู้ด้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวิทยาการ ความเชื่อ การศาสนา แท้จริงที่สวยงาม