พระอรหันต์

ประวัติ พระอรหันตสาวก สาวกผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์ จากการปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า