พระสีวลีเถระ อยู่ในครรภ์มารดาถึง 7 ปี 7 วัน บรรลุอรหันต์ตั้งแต่เจ็ดขวบ

1973
views
พระสีวลีเถระ

พระสีวลีเถระ อยู่ในครรภ์มารดาถึง 7 ปี 7 วัน และบรรลุอรหัตตผลตั้งแต่อายุเพียง 7 ปี

พระสีวลี เป็นโอรสของพระนางสุปปวาสา พระนางตั้งครรภ์พระสีวลีอยู่ถึง 7 ปี กับอีก 7 วัน ได้รับทุกขเวทนาแรงกล้า จนเมื่อพระสวามีไปกราบบังคมทูลขอพรจากพระบรมศาสดาและพระองค์ก็ได้ตรัสประทานพรให้คลอดง่าย เมื่อพระนางได้ทราบถึงพรนั้นก็ประสูติพระราชโอรสอย่างง่ายดาย และขนานพระนามพระราชโอรสว่า “สีวลีกุมาร”

พระสีวลี

เมื่อพระวรกายแข็งแรงดีแล้วพระนางมีพระประสงค์ที่จะถวายมหาทานติดต่อกัน 7 วัน จึงให้พระสวามีกราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์มารับมหาทาน ในวันถวายมหาทานนั้น สีวลีกุมารผู้ซึ่งมีพระวรกายแข็งแรงเทียบเท่ากับเด็กที่อายุ 7 ปี ได้ช่วยพระบิดาและพระมารดาจัดแจงกิจต่างๆ ซึ่งพระสารีบุตรเถระได้สังเกตดูสีวลีกุมารอยู่ตลอด ครั้นถึงวันที่ 7 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย พระเถระได้สนทนากับสีวลีกุมารแล้วชักชวนให้มาบวช

พระสีวลีเถระ

สีวลีกุมารมีจิตน้อมไปในการบวชอยู่แล้ว จึงกราบทูลขออนุญาตจากพระบิดาและพระมารดา เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงติดตามพระสารีบุตรไปยังพระอาราม พระสารีบุตรได้สอนให้พิจารณา เกสา(ผม) โลมา(ขน) นขา(เล็บ) ทันตา(ฟัน) ตโจ (หนัง) ว่าเป็นของไม่งาม ไม่ควรเข้าไปยึด สีวลีกุมารได้สดับพระกรรมฐานนั้นแล้วนำไปพิจารณา

ในขณะที่กำลังจรดมีดโกนเพื่อโกนผมครั้งแรกนั้นก็บรรลุเป็นพระโสดาบัน จรดมีดโกนลงครั้งที่ 2 บรรลุเป็นพระสกทาคามี จรดมีดโกนลงครั้งที่ 3 บรรลุเป็นพระอนาคามี และเมื่อโกนผมเสร็จท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์

พระสีวลีเถระ

พระสีวลีเป็นพุทธสาวกที่มีลาภสักการะมากมายด้วยอำนาจบุญบารมีของท่านที่สั่งสมมา แม้พระบรมศาสดาเมื่อทรงพาหมู่ภิกษุสงฆ์เสด็จทางไกลกันดาร ถ้ามีพระสีวลีร่วมเดินทางไปด้วยก็ไม่เคยขาดแคลนอาหารเลย ในที่สุดพระบรมศาสดาก็ยกย่องพระสีวลีว่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศด้วยลาภนั่นเอง

FB : ybatpage