ย้อนอดีต พิธีสมโภชสมณศักดิ์ “พระราชวชิรากร” เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล อ่าวลึก กระบี่

3837
views
พระราชวชิรากร

  พิธีสมโภชสมณศักดิ์พระราชวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชวชิรากร”

พิธีสมโภชสมณศักดิ์”พระราชวชิรากร”

เมื่อวันนี้ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๑๙ น. นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีสมโภชสมณศักดิ์พระราชวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชวชิรากร” ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

พระราชวชิรากร

เวลา ๐๙.๒๕ น. พระราชวชิรากร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และบูชาบุรพาจารย์ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พุทธบริษัทพร้อมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๓๐ รูป ทักขิณานุปทาน พระราชวชิรากร ถวายไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ พระราชวชิรากร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ อัญเชิญสัญญาบัตร

พิธีสมโภชสมณศักดิ์”พระราชวชิรากร”

 

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ อ่านสัญญาบัตร พระราชวชิรากรพระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ่านตราตั้งฐานานุกรมใน พระราชวชิรากร พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ มอบสัญญาบัตร พัดยศ พระฐานานุกรมใน พระราชวชิรากร พระราชวชิรากร ถวายสักการะ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๖ เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระเทพกิตตเวที เจ้าคณะภาค ๑๗ เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร ถวายสักการะ พระราชวชิรากร พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชสมณศักดิ์ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ กล่าวสัมโมทนียกถา

วัดมหาธาตุวชิรมงคล

วัดมหาธาตุวชิรมงคล เดิมชื่อวัดบางโทง ตั้งอยู่บ้านบางโทง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๙๕ ไร่ เป็นพื้นที่ราบ แวดล้อมสวนยางและสวนปาล์มน้ำมันของประชาชน วัดมหาธาตุวชิรมงคล (บางโทง) สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๘๓ และได้รับการพัฒนาอีกครั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ หลังจากที่ พระวิสิฐพัฒนวิธาน (พิศาล ปุรินฺทโก) ได้เดินทางมาพำนักอยู่ที่วัดแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ พระพรหมวรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดยานนาวา ได้เดินทางมาเยี่ยมวัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) เพื่อการจัดสร้างพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พระราชวชิรากร

พระราชวชิรากร

วัดมหาธาตุวชิรมงคล
วัดมหาธาตุวชิรมงคล ปัจจุบัน

ที่มา – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่