15 อันดับ จังหวัดที่เจริญที่สุดในประเทศไทย

9215
views
15 อันดับ จังหวัดที่เจริญที่สุดในประเทศไทย

นครศรีธรรมราช

15. นครศรีธรรมราช

เป็นจังหวัดในประเทศไทย มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 780 กิโลเมตร มีจังหวัดที่อยู่ติดกันได้แก่ สงขลา พัทลุง ตรัง กระบี่ และสุราษฎร์ธานี

สมุทรปราการ

14. สมุทรปราการ

เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย และยังเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดย พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489

เชียงราย

13. เชียงราย

เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีภูมิศาสตร์อยู่ทางเหนือสุดของประเทศ ที่ตั้งของเมืองมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคก่อตั้งอาณาจักรล้านนา เช่น เมืองเงินยาง เมืองเชียงแสน เมืองเชียงราย เมืองเชียงรายเป็นพื้นที่ดั้งเดิมของชาวไทยวน ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายแบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ

พิษณุโลก

12. พิษณุโลก

เมืองสองแควที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีต แหล่งท่องเที่ยวของเมืองนี้จึงเต็มไปด้วยร่องรอยอารยธรรม วัดวาอารามและโบราณสถาน ขณะเดียวกันก็มีความสวยงามทางธรรมชาติ

สุราษฎ์ธานี

11. สุราษฎ์ธานี

โดนเด่นด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย มีตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

อุบลราชธานี

10. อุบลราชธานี

เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย ทั้งยังเป็นตำบลที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศ ที่เส้นแวง 105 องศาตะวันออก โดยเป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อนพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ

ขอนแก่น

9. ขอนแก่น

ผลพ่วงจากการมี ม.ภาค เป็นแห่งแรกในภูมิภาค กลายเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาเมืองอย่างก้าวกระโดด สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ช่วยผลักดัน

อุดรธานี

8. อุดรธานี

เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และศูนย์กลางพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง เดิมพื้นที่เมืองอุดรธานีในปัจจุบันคือบ้านเดื่อหมากแข้ง ซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับเมืองเวียงจันทน์ อาณาจักรล้านช้าง

นนทบุรี

7. นนทบุรี

เมืองที่ตั้งของศูนย์บริหารราชการแผ่นดินส่วนกลาง ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงเป็นอันดับสองของประเทศ รองจากเมืองหลวง

นครราชสีมา

6. นครราชสีมา

เมืองที่คนชอบนิยาม เมืองทางผ่านของคนผ่านทาง แต่มีโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ด้วยประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศ มีอัตราเติบโตสม่ำเสมอ

ชลบุรี

5. ชลบุรี

เมืองใหญ่ ทำเลติดทะเล แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลผสมผสานกับความบันเทิง มีนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือระดับประเทศ

ภูเก็ต

4. ภูเก็ต

เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในทะเลอันดามัน จังหวัดที่ใกล้เคียงทางทิศเหนือ คือ จังหวัดพังงา ทางทิศตะวันออก คือ จังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ ทั้งเกาะล้อมรอบด้วยมหาสมุทรอินเดีย และยังมีเกาะที่อยู่ในอาณาเขตของจังหวัดภูเก็ตทางทิศใต้และตะวันออก

สงขลา

3. สงขลา

มีเมืองหาดใหญ่ที่ได้รับอานิสงส์จาก นักท่องเที่ยวและนักลงทุนเพื่อนบ้าน ผ่านการค้าขายตามชายแดน ด้วยทำเลที่ตั้งไม่ใกล้ไม่ไกลชายแดน

เชียงใหม่

2. เชียงใหม่

ศูนย์กลางความเจริญภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวผสมผสานกับวัฒนธรรมล้านนาอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ผู้มาเยี่ยมเยือนหลงมนเสน่ห์จนต้องกลับมาเยือนอีกครั้ง ด้วยมีสภาพภูมิประเทศเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และโครงสร้างพื้นฐาน ระหว่างคนเมืองกับคนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร

1. กรุงเทพมหานคร

ยังคงเป็นจุดศูนย์กลางความเจริญทุกด้านของประเทศ เป็นเมืองใหญ่โตเดียวมาอย่างยาวนาน

ธงชาติไทย

สถิติดังกล่าวได้จากการสำรวจของกระทรวงมหาดไทย ทุกๆ จังหวัดที่กล่าวมามี 3 จังหวัด ที่มีการกระจายความเจริญไปสู่แต่ละอำเภออย่างเท่าเทียมมากที่สุด คือ

1.กรุงเทพมหานคร เป็นความเจริญแบบเมืองหลวง และศูนย์กลางเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยสูงที่สุด

2.ภูเก็ต เป็นความเจริญรูปแบบ เมืองท่องเที่ยว โรงแรม ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

3.นนทบุรี เป็นความเจริญแบบย่านที่มีที่อยู่อาศัยมากที่สุด
แต่ละจังหวัดก็มีความน่าสนใจ มีสิ่งโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไป แต่ที่แน่ๆ ทุกจังหวัดในประเทศไทย น่าไปท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนะคะ

ขอบคุณข้อมูล : woonsenth.com