Q: อยู่ในภาวะที่ตัวนับถือศาสนาหนึ่งตามครอบครัว แต่ใจนับถือพุทธ

1313
views
ทุกอย่างก็อยู่ที่ใจ

Q: อยู่ในภาวะที่ตัวนับถือศาสนาหนึ่งตามครอบครัว แต่ใจนับถือพุทธ ถือว่าทำผิดหรือไม่คะ

ถาม

อยู่ในภาวะที่ตัวนับถือศาสนาหนึ่งตามครอบครัว แต่ใจนับถือพุทธ ถือว่าทำผิดหรือไม่คะ

ตอบ

ก็ต้องข้ามคำว่า “ศาสนา”มาอยู่กับกายกับใจ กับลมหายใจ ไม่มีทั้งโบสถ์พุทธหรือโบสถ์คริสต์ จริง ๆ แล้วตามธรรม คำว่า “ศาสนา” มันไม่มีมีแต่การกระทำที่ถูกต้องดีงาม ศาสนาไม่ว่าจะ พุทธ คริสต์ อิสลาม ความจริงเป็นแค่เปลือก ๆ หนึ่งเท่านั้น

สมาธิ ทุกอย่างก็อยู่ที่ใจ

ฉะนั้นถ้าในชีวิตประจำวันต้องไปเข้าโบสถ์ร้องเพลงตามเขา ก็ทำไป ไม่ต้องไปขัดแย้งกับเขา ทำแล้วสบายใจ ทำแล้วใจมีธรรม ทำได้หมด

สมัยก่อน นางวิสาขาแต่งงานเข้าไปอยู่ในตระกูลฮินดูที่เคร่งมาก ห้ามใส่บาตร ห้ามฟังธรรม แม้แต่นะโมก็ไม่ให้พูด ตอนนั้นนางเป็นพระโสดาบันแล้ว แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรขัดใจครอบครัวสามี นางวิสาขาเลือกที่จะตัดศาสนกิจบางอย่างของพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดสันติภาพในครัวเรือน

สุดท้าย ” ทุกอย่างก็อยู่ที่ใจ “

สมาธิ ทุกอย่างก็อยู่ที่ใจ

 ใจน้อมนึกถึงพระรัตนตรัย ระลึกถึงคำสอนบทสวด ไม่ต้องแสดงอะไรที่เป็นรูปธรรม ที่จริงนี่แหละคือพุทธแท้ พุทธแท้เกิดจากวิถีพุทธในจิตใจ คือ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน คือ จิตที่ว่างเปล่า สงบเย็น ไม่ยึดถือสิ่งใด ไม่มีรูปบัญญัติ ไม่มีสัญลักษณ์

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา

ต้นฉบับ