บทสวดมนต์ก่อนนอน แบบสั้น ไม่ต้องพึ่งดวงชะตา เทวดารัก

17908
views
บทสวดมนต์ก่อนนอน แบบสั้น

การสวดมนต์ก่อนนอน บทสวดมนต์ นั้นไม่ว่าจะเป็นบทใดก็ตามล้วนแล้วแต่มีอานุภาพในตัวเองอยู่มากมาย อีกทั้งยังแฝงไปด้วยข้อคิดดีๆ ที่จะเป็นหลักนำทางให้เราดำเนินชีวิตในทุกๆ วันไปได้อย่างราบรื่น

การสวดมนต์ก่อนนอนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ยิ่งปฏิบัติทุกวันก็จะส่งผลที่ดีในเรื่องของสมาธิ ปัญญา ทำให้ใจของเราสามารถพิจารณาเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างละเอียด รอบคอบ และใจเย็นมากขึ้น  ตั้งใจอธิษฐานสวดได้ทุกวัน ช่วยหนุนนำให้ชีวิตให้ดีขึ้นทันตา เริ่มต้นด้วยการกราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (๓ครั้ง) แล้วจึงเริ่มต้นกล่าวบทสวดตามปกติ 

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ  (กราบ)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต (ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ)

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต (ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่)

ปาฏิหาริย์

สังฆะบูชา มหาโภคะวาโห (ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ)

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ (ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (๓๑ ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกธาตุ (ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามที่ต่าง ๆ)

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา (ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้)

และปิดท้ายด้วย บทแผ่เมตตา ซึ่งสำคัญมาก เพราะเป็นการให้อภัยต่อผู้ที่เบียดเบียนเรา และขออภัยผู้เราเบียดเบียนอีกด้วย ดังนี้

นาฬาคิริง

บทแผ่เมตตา

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย จงอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลย

สุขี โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด

อัพยาปัชฌา โหนตุ จงอย่าพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงอย่ามีความลำบาก จงอย่ามีความเดือดร้อน จงอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย