คนคอน คนอายุยืน!! จ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี @หัวไทร

1196
views
คนคอน คนอายุยืน

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวนผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไปจำนวนทั้งสิ้น ๑๘๗ ราย ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดของประเทศ

คนคอน คนอายุยืน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๒ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครศรีธรรมราช

สำนักงานเหล่ากาชาด จ.นครศรีธรรมราช อำเภอหัวไทร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสา ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไปและครอบครัว ในพื้นที่ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

คนคอน คนอายุยืน

โดยอำเภอหัวไทรมีจำนวนผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๑๒ ราย ได้แก่

๑.นายนวล รอดภัย อายุ ๑๐๑ ปี
๒.น.ส.หนูราย หนูทอง อายุ ๑๐๒ ปี
๓.นายไข หนูคง อายุ ๑๐๕ ปี
๔.นายจิน พริกเนี่ยว อายุ ๑๐๕ ปี

คนคอน คนอายุยืน

๕.นางคลี่ ทองศรี อายุ ๑๐๐ ปี
๖.นางอั้น เพ็ชรศรี อายุ ๑๐๒ ปี
๗.น.ส.พา สุดพุ่ม อายุ ๑๐๘ ปี
๘.นางพั้ว กลับทับชังค์ อายุ ๑๐๕ ปี

คนคอน คนอายุยืน

๙.นางกลั่น ปานทองแก้ว อายุ ๑๐๓ ปี
๑๐.นางปาน ดำขุนนุ้ย อายุ ๑๐๒ ปี
๑๑.นางเพียร จำรัสฉาย อายุ ๑๐๔ ปี
๑๒.นางพลอยเนี่ยว เรืองแก้ว อายุ ๑๐๒ ปี

คนคอน คนอายุยืน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป กำหนดจัดขึ้นเพื่อการออกเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป และลูกหลานที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว

สร้างความตระหนักแก่สังคมเพื่อได้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุที่สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีคุณค่า และศักดิ์ศรี เป็นการให้เกียรติและเสริมสร้างกำลังใจ

คนคอน คนอายุยืน

เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วย ทั้งนี้จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐.๘ ล้านคน ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ โดยคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕  และมีผู้สูงอายุที่มีอายุ ๑๐๐ ปี ประมาณ ๗,๐๐๐ คน

– ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช