คาถามงคลชาตรี ‘หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก’ คงกระพันชาตรี แคล้วคลาด เมตตามหานิยม

12823
views
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

ตั้งนะโม ๓ จบ พุทธังสะระณังคัจฉามิ ธัมมังสะระณังคัจฉามิ สังฆังสะระณังคัจฉามิ

อิติปิโสภะคะวา จนถึงภะคะวาติ (ว่าสามจบ)

พุทธังอาราธนานัง ธัมมัง อารธนานัง สังฆัง อาราธนานัง

ขอบารมีของพระพุทธเจ้ากับยันต์ที่เป็นมหารัตนบัลลังก์ ของพระพุทธเจ้านี้ จงดลบันดาลให้เป็นคงกระพันชาตรี แคล้วคลาดมหาอำนาจ เมตตามหานิยม มหาเสน่ห์แก่มนุษยทั้งหลาย โดยอำนาจบารมี ของพระพุทธเจ้ากับยันต์มหารัตนบัลลังก์ ขออาราธนาจงบันดาลโดยเร็ว

พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา พระบิดารักษา พระมารดารักษา พระอินทร์รักษา พระพรหมรักษา ครูบาอาจารย์รักษา อิมังองคพันธนังอธิษฐามิ

หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

แล้วว่าคาถานี้

อิติสุคะโต อุสุวิหิสุ พุทธะสังมิ พุทธะสังมิ มะอะอุ อุกัณหะเนหะ อุทธัง อัทโธ โธอุท ธังอัท หังระอะ อะนะปัสสะ  (๓ – ๗ จบ)