พระมหาธาตุเจดีย์ “วัดมหาธาตุวชิรมงคล” (บางโทง) สูงที่สุดในภาคใต้

21817
views
วัดมหาธาตุวชิรมงคล

นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าชมพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ “วัดมหาธาตุวชิรมงคล” หรือวัดบางโทง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ที่สูงที่สุดในภาคใต้

วัดมหาธาตุวชิรมงคล

นายศุภชัย เทียนแพ ( ประชาชนจิตอาสา ) อยู่บ้านเลขที่ 42/11 หมู่ 7 ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ กล่าวถึงความเป็นมาของวัดมหาธาตุวชิรมงคล ว่า วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านบางโทง ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2483 มีพื้นที่ 117 ไร่ โดยมีพระราชวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก) เป็นเจ้าอาวาส

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรต้ังสมณศักดิ์

พระเทพวชิรากร

พระราชวชิรากร เป็น พระเทพวชิรากร สุนทรธรรมธาดา ภาวนาคุณนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชันเทพ สถิต ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
ท้ังนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

ต่อมาในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามวัดบางโทงให้ใหม่ เป็น “วัดมหาธาตุวชิรมงคล” พร้อมทั้งให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ “มวก” ขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถ

วัดมหาธาตุวชิรมงคล

สำหรับการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณทางวัดได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 มีขนาดความกว้างของพระมหาธาตุเจดีย์กว้าง 50 เมตร สูง 95 เมตร

บนยอดสุดของพระมหาธาตุเจดีย์ เป็นทองคำแท้หนัก 22 กิโลกรัม พร้อมบรรจุพระสารีริกธาตุ แล้วเขียนชื่อพระมหากษัตริย์เป็นภาษาไทยไว้บนยอดสุดของพระมหาธาตุเจดีย์

วัดมหาธาตุวชิรมงคล

ส่วนด้านหน้าพระมหา 5 เจดีย์ประดิษฐานตราสัญลักษณ์นามาภิไธยย่อ มวก.พระอิสริยศของพระองค์ ณ.ขณะนั้นก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร

ส่วนภายในมีพระประธานคือพระพุทธเมตตา ซึ่งทำด้วยหยกขาว นำเข้ามาจากประเทศพม่า มหาธาตุที่วัดแห่งนี้ทรงพุทธคยา จำลองมาจากอินเดีย มีความสูงสูงที่สุดในภาคใต้ ส่วนรอบระเบียง ประดิษฐานพระเถระ สำหรับพระเถระ มีทั้งหมด 1250 รูป

วัดมหาธาตุวชิรมงคล

แต่ที่ได้ประดิษฐานไว้ภายในวัดมหาธาตุวชิรมงคลแห่งนี้ จำนวน 176 รูป โดยเลือกรูปที่สำคัญนำมาประดิษฐานไว้ ซึ่งในพระเถระแต่ละรูปที่นี่ ได้มีการติดคิวอาร์โค้ดไว้ เมื่อเราสแกนคิวอาร์โค้ดก็จะรู้ประวัติของพระเถระอย่างสมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นวัดที่ทันสมัย

ส่วนประตูด้านบนมีพระพรหมสี่หน้า ซึ่งอยู่ทั้ง 4 ทิศของพระมหาธาตุเจดีย์ส่วนด้านหน้าพระมหาธาตุเจดีย์ ประดิษฐานเสาอโศกด้านบนเป็นรูปสิงโต ทำด้วยหินทราย ซึ่งสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาจะสร้างเสาอโศกไว้ โดยที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลมีจำนวน 8 ต้น ทั่วโลกมี 700 กว่าต้น

สำหรับงบประมาณในการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 750 ล้านบาท

วัดมหาธาตุวชิรมงคล

ปัจจุบันวัดมหาธาตุวชิรมงคล ถือเป็นหนึ่งในสถานท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ที่ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ชาวพุทธ ศาสนิกชน เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวชื่นชมพระธาตุแห่งนี้กันอย่างไม่ขาดสาย ไม่มีการจัดเก็บค่าเยี่ยมชมสำหรับคนไทยส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเก็บค่าเข้าชมจำนวน 50 บาท ต่อคน

วัดมหาธาตุวชิรมงคล

บริเวณภายในพระมหาธาตุเจดีย์จะมีพระพุทธรูปเป็นพระประธานองค์ใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางโดดเด่นเป็นสง่างาม ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ที่ต่างเดินทางแวะเวียนสักการะบูชา สถานแห่งนี้อย่างไม่ขาดสายในแต่ละวันมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมไม่ต่ำกว่า 3,000 คน

นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ และตกแต่งด้วยลายกนก ลายไทยอ่อนช้อยสวยงามเป็นอย่างมาก