เธอเข้าใจพรแห่งศีล…ดีหรือยัง…

858
views
พรแห่งศีล

สีเลน สุคติง ยนฺติ
สีเลน โภคสมฺปทา
สีเลน นิพฺพุติง ยนฺติ
ตสฺมา สีลํ วิโสธเย….

พรแห่งศีล

สีเลน สุคติง ยนฺติ…
ศีลพาใจเธอไปสู่สุขคติ
นั่นเพราะเธอรักษาใจของเธอในความสุขอยู่เสมอ
สุขของเธอเป็นสุขสงบในจิตใจที่สงบมั่นคงอันปราศจากกิเลส

พรแห่งศีล

สีเลน โภคสมฺปทา
ศีลจึงนำพาใจของเธอบริบูรณ์ด้วยพรหมวิหาร ๔ นั่นเพราะเธอเมตตาต่อตนเองอยู่เสมอ ชำระล้างใจให้ปกติ
เพียรเผา ละ สละคลายออกจากสิ่งมัวหมองในความโกรธ โลภ หลง
เมื่อเธอเมตตาต่อตนเพราะเข้าใจจิตใจของตนในความสุข ในความดี
เธอย่อมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยโภคะที่ใช้ไม่หมด เป็นทรัพย์ไม่มีวันเหือดแห้งในอริยทรัพย์ ๗

ทำบุญ

สีเลน นิพฺพุติง ยนฺติ

ศีลจึงเป็นต้นบุญ ต้นกุศล เป็นต้นทางแห่งการเปิดเผยประตูแห่งนิพพานสมบัติ นั่นเพราะเมื่อเธอรักษากุศล ทำให้กุศลด้วยความเจริญ ด้วยสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ที่กาย ที่จิต เมื่อเธอรักษาศีลที่ใจสุจริต บริสุทธิ์ดี เป็นเหตุ…

วิบากอันเป็นผล…แห่งศีลย่อมงอกงามภายในจิตใจของเธอ ด้วยญาณะทัศนะคือ ความรู้อันเกิด ปิติ ปัสสัทธิ ปราโมทย์ เพราะเกิดสมาธิอันเป็นความสงบเงียบ

ไม่ว่าเธอจะยืน เดิน นั่ง นอน ในอิริยาบทใดๆ เธอย่อมรู้ชัดซึ่งอายตนะที่หยุดนิ่ง คงที่ ไม่ปรุงแต่งตามไป เธอย่อมรู้ชัดซึ่งกาย วาจา ใจที่ปรากฏเป็นศีล เธอย่อมรู้ชัดการทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์

ทำบุญ

ตสฺมา สีลํ วิโสธเย.

ศีลจึงเป็นเหตุใกล้แห่งความสุขสงบอันเกิดขึ้นด้วยสมาธิ เมื่อสมาธิเธอตั้งมั่นคงย่อมก่อเกิดการอำนวยผล เธอย่อมรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ เธอย่อมพบในสิ่งไม่เคยพบ เธอย่อมรู้ชัดแจ้งในสิ่งไม่เคยรู้ชัดแจ้งอย่างต่อเนื่อง

เธอย่อมรู้แจ้งเห็นจริงในสรรพสิ่งที่ปรากฏเกิดเป็นอันธรรมดาตามเหตุปัจจัย เธอย่อมรู้ถึงความปลอดโปร่ง ความโล่ง ความเบา สบาย เธอย่อมรู้ถึงผลที่สุดแห่งความไม่กำเริบของใจอันหมดจด…

ที่มา กลุ่มไลน์