อยากให้เงินไหลมาเทมา ต้องทำบุญด้วยอะไร

4374
views
เงิน

หากใครรู้สึกว่าการเงินไม่คล่องตัวสักที วิบากกรรมทางการเงินเยอะ หรือมีปัญหาการเงินตลอด

อยากให้เงินไหลมาเทมา ต้องทำบุญด้วยการ ถวายข้าวสาร เนื่องจากอานิสงส์ของการถวายข้าวสารจะทำให้เป็นเศรษฐี มีเงินไหลมาเทมา มีกินมีใช้ไม่ขาด และต้องห้ามเสียดาย คิดว่าจะทำเท่าไหร่ให้ทำเท่าที่ตั้งใจเอาไว้ เพื่อที่จะได้อานิสงส์ได้มีเงินใช้ไม่ขาดมือด้วย

ข้าวสาร

คำอธิษฐานบุญถวายข้าวสาร

บุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีความตั้งใจแล้ว ขวนขวายแล้ว ที่จักนำข้าวสารจำนวน…ถวาย ณ บัดนี้ ความตั้งใจของข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สำเร็จในเบื้องต้นแล้วก็ดี สำเร็จในท่ามกลางก็ดี สำเร็จในที่สุดก็ดี

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมนำเอาอานิสงส์ผลบุญ อานิสงส์ผลทานจาการได้ร่วมถวายข้าวสารในครั้งนี้ของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย น้อมถวายบูชาคุณพระรัตนตรัย น้อมถวายเป็นปฏิบัติบูชา

ข้าวสาร

ขอบารมีแม่พระธรณีจงมาเป็นทิพย์พยานในกุศลผลบุญ กุศลผลทาน ในการทำบุญถวายข้าวสารจำนวน… ที่วัดในครั้งนี้

ขอจำนวนเม็ดของข้าวสารทุกเม็ดจงเป็นตัวแทนในบุญของข้าพเจ้าทั้งหลาย ข้าวสารนี้นำไปหุงเป็นข้าวสวยที่รับประทานได้ และนำไปถวายพระภิกษุ-สามเณร และผู้รักษาศีล ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน เพื่อขบฉันเป็นอาหาร แล้วข้าวที่ฉันนั่นกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อ เป็นกำลังของท่าน

ข้าวที่ฉันนั้นก่อให้เกิดกำลังกาย กำลังใจให้กับพระภิกษุสามเณรในการสร้างคุณงามความดี สร้างบุญกุศลในเขตบุญของพระพุทธศาสนา ศึกษาเล่าเรียน ประพฤฒิปฏิบัติธรรม ก่อให้เกิดปัญญาและคุณธรรม คุณวิเศษในธรรม และอานิสงส์อีกมากมายเพียงใด ข้าพเจ้าทั้งหลายขอมีส่วนในอานิสงส์ทั้งหลายเหล่านั้น

ข้าวสาร

ขออานิสงส์ทั้งหลายเหล่านั้นจงได้มาบังเกิดในกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้าตามภูมิจิต ภูมิธรรม ของข้าพเจ้าในปัจจุบันวันนี้ ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่กาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้า

ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่กายสังขารของข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่อาชีพของข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีอาชีพที่มั่นคง รุ่งเรือง สำเร็จตลอดเวลา ตลอดชีวิต ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ผู้มีพระคุณ ผู้มีบุญคุณกับข้าพเจ้าทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น อันมีบิดา-มารดา ครู อาจารย์ เป็นต้น

ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ครอบครัว ธุรกิจการงาน งานเงิน ของข้าพเจ้า ขอให้การงาน การเงินของข้าพเจ้า คล่องตัวตลอดเวลา ตลอดชีวิต

ข้าวสาร

ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่มนุษย์ สัตว์ สิ่งของ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้าพเจ้าในปัจจุบันวันนี้ ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ คุณบิดา-มารดา คุณครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ เทพ พรหม เทวา อริยาจารย์เจ้า ทั้ง 16 ชั้น ฟ้า 15 ชั้นดิน 11 ชั้นบาดาล เทวดาที่ดูแลปกปักรักษาพระพุทธศาสนาและผืนแผ่นดินประเทศไทยทุกท่านทุกพระองค์

เทวดาที่รักษากาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เทวดาที่ดูแลสถานที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงานของข้าพเจ้า เทวดาที่ดูแลยานพาหนะของข้าพเจ้า เทวดาที่ดูแลขุมทรัพย์ ประตูเงินประตูทอง ของข้าพเจ้าทั้งหลาย

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ทุกดวงจิต ทุกดวงวิญญาณ ที่มีความเกี่ยวพันธ์กับข้าพเจ้าในปัจจุบันวันนี้ ทั้งเบื้องล่าง เบื้องกลาง เบื้องสูง ทั้งภายในและภายนอก

เงินขวัญถุง

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ ชาวนา พ่อค้า และผู้มีส่วนร่วมในการปลูกข้าว ดูแลข้าว นำส่งข้าวสารมาให้กับข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสนำแม่โพสพมาทำบุญในครั้งนี้

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้แม่พระโพสพ แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอินทร์ พระพรหม พญายม พระยายักษ์ ครุฑ คณธรรพ์ นาคา นาคี ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ พร้อมบริวารทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวล

ขอแม่พระธรณี นำคำอธิษฐานของข้าพเจ้าทั้งหลายไปยังทิศทั้ง 10 ขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้า จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ เป็นอัศจรรย์ ทันใจ ในวันนี้ เดี๋ยวนี้ วินาทีนี้

เงิน

หากข้าพเจ้าเคยฝากทรัพย์ไว้กับแม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย แม่พระโพสพ แล้วทรัพย์นั้นไม่ได้เป็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม ถ้าทรัพย์ที่ฝากไว้เป็นของข้าพเจ้า

ขอท่านทั้งหลายนำทรัพย์ของข้าพเจ้านำส่งให้ข้าพเจ้าได้ใช้ในภพนี้ ปัจจุบันวันนี้ เพืีอใช้ในการดำรงชีพและใช้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไปด้วยเทอญ…สาธุ

ที่มา : อ.เก่ง เสริมชีวิต (พัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร)

คำอธิษฐานนี้ได้แนวทางจาก ดร.แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ