สุดยอดพระไตรภาคี ปาฏิหาริย์แห่งการบูชา 3 พระอรหันต์ ผู้บันดาลโชคลาภ

12545
views
3 พระอรหันต์ ผู้บันดาลโชคลาภ

เคล็ดวิธีบูชาเพื่อปาฏิหาริย์ พระสีวลี พระอุปคุต พระสังกัจจายน์ ที่ท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้บันดาลโภคทรัพย์ให้แก่ผู้บูชา

มีความเชื่อกันว่า ผู้ใดที่ได้บูชาพระอรหันต์ทั้ง ๓ องค์ คือ พระสิวลี พระสังกัจจายน์ และ พระอุปคุต จะประสบลาภผล ทำให้มีเงินมีทองใช้ โดยเป็นคำกล่าวขานที่เล่าสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน โดยพระอรหันต์ทั้ง ๓ องค์นี้ได้รับการยกย่องว่า เป็นพระพุทธรูปไตรภาคีแห่งโชคลาภ เป็นพระที่นิยมบูชาในทางลาภผล ความมั่งคั่ง

“พระสีวลีมหาเถระ” เด่นด้านโชคลาภที่ไม่มีวันขาดแคลน
“พระสังกัจจายน์” พระอรหันต์ผู้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ เด่นด้านความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่มีวันหมด
“พระอุปคุตมหาเถระ” พระผู้ทรงฤทธิ์ เด่นด้านขจัดอุปสรรค มารทั้งหลาย

๓ พระอรหันต์แห่งโชคลาภ

คาถาบูชา ๓ พระอรหันต์แห่งโชคลาภ

“อิมินา สักกาเรนะ พุทธังปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมังปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆังปูเชมิ

สีวลี

อิมินา สักกาเรนะ สีวลีเถระ ปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ สังกัจจายน์เถระ ปูเชมิ
อิมินา สักกาเรนะ อุปคุตเถระ ปูเชมิ
สีวลี สังกัจจายน์ อุปคุต จะ มหาเถโร

สังกัจจายน์

เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตังสะทา
เอหิบูชา เอหิจิตติจิตตัง อินทาพรหมมัง มะนุสสังจะปูชิตัง
สีวลี อาราธนานัง นะชาลีติ
สังกัจจายน์ อาราธนานัง นะปุเนวัง

พระอุปคุต ปางจกบาตร

อุปคุต อารธนานัง จิตติลาภัง จิตตังสุขัง
สีวลี ประสิทธิเม สัพพะลาภัง สะทาโสตถี
สังกัจจายน์ ประสิทธิเม มหาโภคัง สุขัง ปัจจะยาทิมหิ
อุปคุต ประสิทธิเม มหาลาภัง สัพพะสุโข ภวันตุเม”

(สวดวันละ ๙ จบ หรือ ตามกำลังศรัทธา)

พระสีวลี

บูชาด้วยดอกไม้ขาว ดอกไม้มีกลิ่นหอมและดอกบัวทุกชนิด อย่างละ ๓-๕-๗ ดอก น้ำสะอาด ๑ ถ้วย ลอยดอกมะลิไว้บนน้ำ จุดธูปเทียนบูชาแล้วสวดคาถา อธิษฐานขอโชคสำเร็จ วันพฤหัสบดี ถวายน้ำผึ้ง น้ำมะพร้าวอ่อน กล้วย

คาถาบูชาพระสีวลี

“สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตา นะระปูชิโต โส ระโห ปัจจะยาทิมหิ
สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขา เทวา ภิปูชิโต โส ระโห ปัจจะยาทิมหิ
อะหัง วันทามิ ตังสะทา สีวะลี เถรัสสะ เอตัง โสตถิลาภัง ภะวันตุ เม”

พระอุปคุต

คาถาบูชาพระอุปคุต

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ )

อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร สัมพุทเธ นะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะโส อิทานิมะหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฏฐิโต อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะมะหาเถรัง ยัง ยัง อุปะทะวัง ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเม ฯ

[ คาถาบทนี้ ใช้สวดบูชาพระอุปคุตทุกวัน จะทำให้บังเกิดโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง และป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงแก่ผู้บูชา ]

บูชาพระอุปคุต โชคลาภมหารวย

ไหว้พระอุปคุต ในวันเพ็ญพุธ ได้รับอานิสงส์ผลบุญแรง ชีวิตดีตลอดทั้งปี

คาถาขอลาภพระอุปคุต

(ท่องนะโม ๓ จบ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

มะหาอุปะคุตโต จะ มะหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม ฯ

เอหิจิตติตัง พันธะนัง อุปะคุตโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะอานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุณณะตา จะ เทวะตานัมปิ มะนุสสานัมปิ เอหิจิตตัง ปิยัง มะมะ อิมัง กายะพันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ ฯ

ไหว้พระอุปคุต ในวันเพ็ญพุธ ได้รับอานิสงส์ผลบุญแรง ชีวิตดีตลอดทั้งปี

พระอุปคุต

คาถาพระอุปคุตผูกมาร

มหาอุปะคุตโต มหาอุปะคุตตัง กายะพันทะนัง อะมะยิสะ พุทธังทะเถโร ธัมมังทะเถโร สังฆังทะเถโร ปะอัยยะสุตัง อุปัจสะอิ อิมังกายะพันทะนัง อะทิถามิ ฯ

พระสังกัจจายน์

เคล็ดการบูชา

ในการบูชาพระสังกัจจายน์นั้นบูชาด้วยธูป ๓ ดอก พร้อมดอกไม้สีขาวมีกลิ่นหอมต่างๆ หรือดอกบัว๗ดอก มิว่าจะบูชาด้วยดอกใดให้ใช้ ๗ ดอก และควรบูชาสองเวลาคือเช้าก่อนไปทำงานและเย็นก่อนนอน เพื่อขอให้ท่านประสาทพรโชคลาภพูนทวี และมีเคล็ดอย่างหนึ่งว่าพระสังกัจจายน์นั้นหากบูชาไว้ในบ้านให้ปิดทองที่พุงของท่านเชื่อว่าจะมีลาภไหลมาไม่ขาดสาย ในตอนเช้าให้กล่าวคำบูชาท่านดังนี้

พระสังกัจจายน์

คาถาบูชา

กัจจานะ จะ มหาเถโร พุธโธ พุทธานัง พุทธะตัง พุทธัญจะ พุทธะ สุภา สิตัง พุทธะตัง สะมะนุปปัตโต พุทธะ โชตัง นะ มามิหัง ปิโยเทวะ มะนุสสานัง ปิโยพรหม นะ มุตตะโม ปิโยนาคะ สุปันนานัง ปิยินทะริยัง นะ มามิหัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ปุริโสชะนา อิถีชะนา ราชาภาคินิ จิตตัง อาคัจฉาหิ ปิยังมามะฯ

คาถาบูชาขอลาภ (สวดบทนี้ได้ทุกวันก่อนนอนเพื่อสิริมงคล)

กัจจายะนะ มะหาเถโร เทวะตานะระ ปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง ภะวันตุ เม

ลาเภนะ อุตะโมโหติ โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง สัพพะลาภา สะทาโสตถิ ภะวันตุ เม

กัจจานะ

และขอท่านว่าเราประสงค์สิ่งใด ในส่วนการไปไหว้พระสังกัจจายน์องค์ใหญ่ที่วัด นั้นควรมี ดอกบัว๑ดอก ธูป๓ดอก และทองคำเปลวสามแผ่น แผ่นที่1 ปิดที่หน้าผากขอพรให้มีปัญญาเฉียบแหลมแบบท่าน แผ่นที่๒ ปิดที่ปากท่านเพื่อขอให้เกิดเมตตามหานิยม แผ่นที่ ๓ปิดที่พุงเพื่อขอลาภไหลมาพูนทวีแล้วกล่าวคาถา

คาถาบูชาขอลาภ (สวดบทนี้ได้ทุกวันเพื่อสิริมงคล)

กัจจายะนะ มะหาเถโร เทวะตานะระ ปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง ภะวันตุ เม

ลาเภนะ อุตะโมโหติ โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง สัพพะลาภา สะทาโสตถิ ภะวันตุ เม