คนที่กตัญญูกับพ่อแม่ ย่อมไม่มีวันตกต่ำ มักมีสิ่งที่มองไม่เห็น คอยช่วยเหลือ

12255
views
คนที่กตัญญูกับพ่อแม่ ย่อมไม่มีวันตกต่ำ

ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี เชื่อได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีบิดา- มารดาอยู่ในใจ ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามจะสามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้ด้วยใจที่กตัญญู

ในเวลาที่เรานั้นอยู่ในช่วงขณะที่คับขันควรจะถึงอันตราย สิ่งที่ทำให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ใช่ว่ามันจะไม่มีจริง ทุกสิ่งทุกอย่างควรทำด้วยใจ

พ่อแม่เป็นพรหมของลูก เพราะเหตุที่มีพรหมธรรม ๔ ประการได้แก่

๑. มีเมตตา คือมีความปรารถนาดีต่อลูกไม่มีที่สิ้นสุด
๒. มีความกรุณา คือ หวั่นใจในความทุกข์ของลูกและคอยช่วยเหลือเสมอไม่ทอดทิ้ง
๓. มีมุทิตาคือ เมื่อลูกมีความสุขสบาย ก็มีความปลาบปลื้มยินดีด้วยความจริงใจ
๔. มีอุเบกขา คือ เมื่อลูกมีครอบครัวสามารถเลี้ยงตนเองได้แล้วก็ไม่วุ่นวายกับชีวิตครอบครัวลูกจนเกินงาม และหากลูกผิดพลาดก็ไม่ซ้ำเติมแต่กลับคอยเป็นที่ปรึกษา ให้เมื่อลูกต้องการ

– พ่อแม่เป็นเทวดาคนแรกของลูกเพราะคอยปกป้องคุ้มกันภัยเลี้ยงดูลูกมาก่อนผู้มีความปรารถนาดีคนอื่น ๆ – พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก เพราะสั่งสอนอบรม คำพูดและกิริยามารยาทให้ลูกก่อนคนอื่นๆ

โชคดีที่ได้ดูแลพ่อแม่

พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกเพราะมีคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่

๑. เป็นผู้มีอุปการะมากแก่ลูก ท่านได้ทำภารกิจอันทำได้แสนยากได้แก่การอุปการะเลี้ยงดูลูก ซึ่งยากที่จะหาคนอื่นทำแก่เราได้อย่างท่าน
๒. เป็นพระเดชพระคุณมาก ปกป้องอันตราย ให้ความอบอุ่นแก่ลูกมาก่อน
๓. เป็นเนื้อนาบุญของลูกมีความบริสุทธิ์ใจต่อลูกอย่างแท้จริงเป็นผู้ที่ลูกควรทำบุญต่อตัวท่าน
๔. เป็นอาหุไนยบุคคล เป็นผู้ควรแก่การรับของคำนับ และการนมัสการของลูก

ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่

การตอบแทนคุณท่าน แบ่งเป็น ๒ ช่วงคือ

๑. เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ช่วยเหลือกิจการงานของท่านเลี้ยงดูท่านตอนเมื่อยามท่านชราดูแลปรนนิบัติการกินอยู่ของท่านให้สะดวกสบายและเอาใจใส่ช่วยเหลือเมื่อท่านเจ็บป่วย

๒. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ก็จัดพิธีศพให้ท่านและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ
แม้เราจะตอบแทนพระคุณท่านถึงเพียงนี้แล้วก็ยังนับว่าเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญที่ท่านมีต่อเรา

ทำบุญวันพระ

ดังนั้นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต้องการจะสนองพระคุณท่านให้ได้ทั้งหมดพึงกระทำดังนี้

๑. ถ้าท่านยังไม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็พยายามชักนำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได้
๒. ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทานก็พยายามชักนำให้ท่านยินดีในการบริจาคทานให้ได้
๓. ถ้าท่านยังไม่มีศีลก็พยายามชักนำให้ท่านรักษาศีลให้ได้
๔. ถ้าท่านยังไม่ทำสมาธิภาวนาก็พยายามชักนำให้ท่านทำสมาธิภาวนาให้ได้

เพราะว่าการตั้งอยู่ในศรัทธาการให้ท่าน การรักษาศีล การทำสมาธิภาวนาเป็นประโยชน์โดยตรงและเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ตัวบิดามารดาผู้ประพฤติปฏิบัติเองทั้งในภพนี้ ภพหน้าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือ เป็นหนทางไปสู่พระนิพพาน

ล้างเท้าให้พ่อแม่

“คนที่กตัญญูกับพ่อแม่ย่อมไม่มีวันจะตกต่ำการเคารพรักดูแลและเอาใจใส่ต่อบิดามารดาย่อมเป็นมงคลกับชีวิตที่มนุษย์ทุกคนพึงกระทำ การทำบุญกับพ่อแม่ย่อมได้อานิสงส์ผลบุญสูงสุดมากกว่าบุญทั้งปวง”