ปฐมเหตุของการเกิด ‘ร่างทรง-คนมีองค์’ มากมายในยุคนี้

9704
views
ร่างทรงองค์เทพ

กล่าวกันว่าเมื่อ ครั้งพุทธกาล ก่อนที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่ พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพุทธบริษัททั้งหลายว่า พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมีอายุ 5,000 ปี แต่ของพระองค์นั้นต้องการจะให้พระศาสนามีอายุเพียง 2,500 ปี เท่านั้น

พระพุทธเจ้า พระอานนท์

พระอานนท์จึงทูลถามว่า เหตุใดพระองค์จึงมิให้ พระศาสนาดำรงอยู่จนครบ 5,000 ปี ดังพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ

พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแล้วผู้ใด เล่าจะเป็นผู้ดูแลพระศาสนา
พระอานนท์จึงทูลว่า “ ขอให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้เป็นพุทธบริษัทเป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษาพระพุทธศาสนากึ่งหนึ่งเป็นเวลา 2,500 ปี “ พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงอนุญาต

 ร่างทรง องค์เทพ

แล้วทรงถามต่อไปอีกว่า ใครจะขออะไรบ้าง
ปวงเทพทั้งหลายทุกเหล่าชั้น อันได้แก่ พระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ เหล่าเทพเทวาทั้งหลาย จึงพร้อมใจกันกราบทูล ขอให้ปวงเทพได้ดูแลและบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปอีกครึ่งหนึ่งของพระอานนท์คือ 1,250 ปี พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงอนุญาตอีก

แล้วทรงถามต่อไปว่าใครจะขออะไรอีก
เหล่า พญาครุฑ คนธรรพ์ นาคราช ท้าวกุเวร กินนร กินนรี และภูติผีปีศาจ จึงกราบทูลขอดูแลอายุพระศาสนาเท่าที่เหลือ 1,250 ปี ให้พวกเขาได้ดูแลรักษา จนกว่าพระศาสนาจะค่อย ๆ เรียวเล็กลงไป ยุคนั้น มนุษย์จะมีร่างกายเล็กลงไปตามลำดับ ถึงกับต้องปีนบันไดสอยลูกมะเขือ หรือเก็บเม็ดพริก พระสงฆ์สาวกก็จะร่อยหรอแทบว่าจะไม่มีเหลือ จะเหลือ เพียง ผ้าเหลืองผืนน้อย ๆ ห้อยอยู่ที่หูเพื่อให้เป็นที่สังเกตุว่าเป็น พระสงฆ์เท่านั้น พระศาสนาก็จะเสื่อมถอยลงไปจนหมดพอดี 5,000 ปี ตามพุทธฎีกาที่กำหนดไว้

ร่างทรงองค์เทพ

เมื่อถึงกึ่งพุทธกาล 2,500 ปี เป็นต้นมาจึงเป็นหน้าที่ของ เทพพรหมเทวาทั้งหลาย ที่จะมาทำหน้าที่อุปถัมภ์ค้ำชูทนุบำรุงสืบ

พระศาสนาขององค์สมณโคดม ตามที่ได้ทูลขอกับพุทธองค์ไว้ จึงเป็นเหตุในเกิดมี ร่างทรงองค์เทพมากมายในปัจจุบัน

 ร่างทรง-คนมีองค์

อนึ่ง องค์เทพเป็นเพียงอากาศธาตุเท่านั้น จึงจำเป็นต้องอาศัยสังขารของมนุษย์ ที่มีธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ โดยการมาแฝงบังคับร่างเพื่ออาศัย ติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ได้ นำพาพุทธบริษัทบริจาคทานสร้างวัดวาอารามต่าง ๆ โดย อาศัยการช่วยเหลือบำบัดทุกข์ร้อนรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับมนุษย์ และบอกบุญกับสานุศิษย์ผู้ศรัทธาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในโอกาส ต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการสืบพระศาสนาเป็นสำคัญ

/ เตโชกสิณ