3 ธันวาคม วันคนพิการสากล

1209
views

วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีถือเป็น “วันคนพิการสากล” International Day of People with Disability และได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ”

3 ธันวาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันนี้ ถูกกำหนดให้เป็นวันคนพิการสากลโดยสหประชาชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติรับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ (World Programme of Action Concerning Disabled Persons) พร้อมสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ เฉลิมฉลองวันคนพิการสากลทุกปี เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จากการสำรวจทางสถิติของ UN พบว่า กลุ่มประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิก มีจำนวนประชากรที่เป็นผู้พิการมากที่สุดในโลก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาความยากจน ตลอดจนอุบัติเหตุ ความขัดแย้ง สงคราม และภัยธรรมชาติ

สำหรับ ปี 2566 องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ (United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities)

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร