21 พฤศจิกายน “วันโทรทัศน์โลก”

587
views

21 พฤศจิกายน “วันโทรทัศน์โลก (World Television Day)”

สืบเนื่องจากการประชุม World Television Forum ที่จัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1996 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจึงประกาศให้วันที่ 21 พฤศจิกายน เป็น “วันโทรทัศน์โลก” เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงบทบาทและความสำคัญของโทรทัศน์ที่มีคุณประโยชน์ต่อโลกมาหลายยุคสมัย โดย Philo Taylor Farnsworth นักประดิษฐ์วัย 21 ปี เป็นผู้คิดค้นโทรทัศน์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก ในปี ค.ศ. 1927

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโทรทัศน์เป็นสื่อสารมวลชนประเภทหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญทั้งในแง่ของการให้ข้อมูลข่าวสาร และการโน้มนำสังคมในด้านต่าง ๆ ซึ่งสื่อโทรทัศน์ได้มีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จวบจนปัจจุบันที่เป็นยุคของเทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งเป็นตัวกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสื่อทุกประเภท มีผลทำให้ผลิตผลของสื่อโทรทัศน์ใน ศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจากระบบแอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล

โดยถูกสร้างสรรค์ขึ้นให้มีความสอดคล้อง กับแนวความคิดและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคข่าวสารให้สามารถปฏิสัมพันธ์กับสื่อใน ช่วงเวลาเดียวกันได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง ซึ่งผู้รับสารสามารถรับสารจากโทรทัศน์ผ่านเครื่องมือสื่อสารได้อย่างไม่จำกัด โดย ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารโทรคมนาคม ทำให้เกิดการผสมผสานกลมกลืนหรือการ หลอมรวมกันของสื่อต่าง ๆ ทั้งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ ภาพยนตร์ และคอมพิวเตอร์ ตามการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของคนในสังคมปัจจุบัน

ที่มา : สหประชาชาติ