15 พฤศจิกายน ‘วันแห่งการทำบุญ’ ปลุกจิตสํานึกถึงความสําคัญของการทําบุญ

1280
views
15 พฤศจิกายน 'วันแห่งการทำบุญ'

“วันแห่งการทำบุญ” (Philanthropy Day) ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่า ทุกการให้ยิ่งใหญ่เสมอ ซึ่งการทำบุญมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความดี กรรมดี และเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ได้ออกไปจากใจ

Philanthropy Day

“วันแห่งการทำบุญ” เริ่มต้นขึ้นเมื่อ โรนัลด์ เรแกน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นได้ประกาศให้วันที่ 15 พ.ย. เป็น “วันแห่งการทำบุญแห่งชาติ” อย่างเป็นทางการในปี 2519 โดยมีที่มาจากแนวคิดรวบยอดของ ดักลัส ฟรีแมน ซึ่งมุ่งหวังให้ทุกคนเห็นความสำคัญต่อการทำดีต่อผู้อื่น เมื่อ “วันแห่งการทำบุญ” เวียนวนมาบรรจบในแต่ละปีหลายพื้นที่ในหลายประเทศจะมีการจัดกิจกรรม “การให้” ขึ้น เพื่อแสดงความเอื้อเฟื้อ

การทำบุญนำความสุขมาให้ ทำให้จิตใจของเราแบ่งบานไปด้วยบุญ จิตใจให้ผ่องใส บริสุทธิ์ ชีวิตมีความสงบสุข พบเจอแต่สิ่งดีงาม

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร