คำอธิษฐานจิตทอดกฐิน

2347
views

กฐิน (บาลี: กฐิน) เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเถรวาท เป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้ โดยคำว่าการทอดกฐินหรือการกรานกฐิน จัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเถรวาทที่มีกำหนดเวลา คือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้นับแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เท่านั้น

ทอดกฐิน

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด ดังนั้นกฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆกรรมของพระสงฆ์โดยจำเพาะ ซึ่งนอกจากในพระวินัยฝ่ายเถรวาทแล้ว กฐินยังมีในฝ่ายมหายานบางนิกายอีกด้วย แต่จะมีข้อกำหนดแตกต่างจากพระวินัยเถรวาท

ทอดกฐิน

คำอธิษฐานจิตทอดกฐิน

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า, ได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ, ทอดกฐินสามัคคี, ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ด้วยผลานิสงส์แห่งบุญนี้, ขอให้ข้าพเจ้า, หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ, เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง, ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง, มีอายุขัยยืนยาว, ให้ห่างไกลจากคนภัยคนพาล, ให้เป็นบัณฑิต
นักปราชญ์, ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง, ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต, ในธุรกิจหน้าที่การงาน, ให้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ, ค้ำจุนพระพุทธศาสนา, ได้เกิดภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา,
ไปทุกภพทุกชาติ, ขอให้บรรลุธรรมได้โดยง่าย,

ขอความปรารถนาทั้งปวงของข้าพเจ้า, จงเป็นผลสำเร็จ,จงเป็นผลสำเร็จ, จงเป็นผลสำเร็จ, ทุกประการเทอญ,

นิพพาน ปัจจโย โหตุ

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร