19 ตุลาคม วันเทคโนโลยีของไทย

1122
views
19 ตุลาคม วันเทคโนโลยีของไทย

19 ตุลาคม วันเทคโนโลยีของไทย | พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย

วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น #วันเทคโนโลยีของไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย หลังทรงพระกรุณาบัญชาการปฏิบัติการทำฝนสาธิตด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2515

ซึ่งพระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยทุ่นแรงงาน ก่อให้เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย อาทิ โครงการแกล้งดิน: เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยว โครงการหญ้าแฝก: เทคโนโลยีป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา : เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย และโครงการคลองลัดโพธิ์: เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม

#Innovation