พระคาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เปิดโลก เปิดดวงชะตา สวดแล้วดีมีเสน่ห์เมตตา

9690
views
พระคาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เปิดโลก

ตามคำบอกเล่าโบราณ เชื่อว่าพระคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก ดวงชะตา จะช่วยป้องกันภยันตรายรอบด้าน แคล้วคลาดปลอดภัย เพิ่มเสน่ห์เมตตา ในขณะเดียวกันก็เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับผู้ที่สวดพระคาถาเป็นประจำ

พระพุทธเจ้า 5 พระองค์

คาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ถูกเรียบเรียงขึ้นจากคาถาเก่าแก่ “นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ” เชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใดที่ท่องคาถานี้จะมีจิตที่มั่นคง สงบ ป้องกันภยันตราย เนื่องจากคาถาดังกล่าวเป็นการรวมชื่อพระพุทธเจ้า ดังนี้

นะ คือ พระพุทธเจ้ากุกกะสันโธ องค์แรก
โม คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม องค์ที่สอง
พุท คือ พระพุทธเจ้ากัสสปะ องค์ที่สาม
ธา คือ พระพุทธเจ้าพระสมณโคดม พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
ยะ คือ พระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรย พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ. 5000

พระคาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เปิดโลก

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ”
( 3 จบ )

พระพุทธังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก
พระธัมมังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก
พระสังฆังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลก

นะเปิดบุญ โมเปิดบารมี พุทเปิดวาสนา ธาเปิดจิต ยะเปิดธรรม เปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาล ด้วยนะโมพุทธายะ

ยะเปิดกรรมดี ธาเปิดงานดี พุทเปิดโชคดี โมเปิดลาภดี นะเปิดอำนาจดี เปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า ด้วยยะธาพุทโมนะ

นะมะพะธะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัย โปรดเชื่อมโยงบุญบารมี ทานบารมี ศีลบารมี วิริยะบารมี เมตตาบารมี ปัญญาบารมี วาสนาบารมี ฌาณบารมี ญาณบารมี ทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้า จงมารวมกัน ณ ปัจจุบันชาติ และขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า ณ กาลบัดนี้… เปิดโลก เปิดจิต เปิดธรรม เปิดด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ

( ขั้นต่ำ 3 จบ ควรหมั่นสวดเป็นประจำทุกวัน ยิ่งหลายจบยิ่งดี… )

คาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ แบบย่อ

คาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ แบบย่อ สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวก เพียงแค่ตั้งนะโม 3 จบ

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ” (3 จบ)

“อิติ อิติ อิติ โสธโร นะโมพุทธายะ ยะธาพุทธโมนะ”

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร