สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรม การประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก2566

7597
views

ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” (Buddhist Wisdom Coping with Global Crises) เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วิสาขบูชา

การจัดงานวิสาขบูชาโลก ในประเทศไทย กำลังใกล้เข้ามาแล้ว ซึ่งการกำหนดจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 โดยมี สมเด็จพระสังฆราช มหานายกะ ประมุขสงฆ์ นักปราชญ์และนักวิชาการจาก 55 ประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,000 รูปคน โดยพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ซึ่งในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเสด็จเป็นประทานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 จะมีพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานคติธรรม การประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 18 พุทธศักราช 2566 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 มีความดังนี้

“พระพุทธศาสนา” เป็นศาสนาอเทวนิยมมุ่งสั่งสอนว่าสิ่งทั้งหลายล้วนมีเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป หาใช่จากการดลบันดาลของอำนาจลี้ลับเหนือธรรมชาติ หากพิจารณาถึงอริยสัจสี่ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ และโปรดประทานให้แก่เราทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัท ได้ศึกษาไคร่ครวญ และน้อมนำไปเป็นวิถีทางแห่งการรับมือกับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ย่อมประจักษ์ได้ว่า ถ้าต้องการไม่ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น สรรพสัตว์ทั้งหลายคงมีทางเลือกสองทาง กล่าวคือ กำจัดเหตุ 1 และกำจัดเงื่อนไข 1 เมื่อทำได้ดั่งว่าแล้วทั้งสองประการ ผลที่ไม่พึงปรารถนาก็จะไม่บังเกิดอย่างแน่แท้ ความตระหนักรู้แจ้งในหลักการเหล่านี้ ย่อมทำให้สัตว์โลกตื่นรู้ พร้อมความระมัดระวังโดยรอบคอบมากยิ่งขึ้น มีนัยประมวลสรุปรวมหมายถึง “ความไม่ประมาท” ซึ่งเป็นที่สุดแห่งบรมพุทโธวาททั้งปวง

การที่ท่านทั้งหลายมาประชุมกันเพื่อร่วมขบคิดใคร่ครวญในหัวข้อ “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” นับเป็นที่น่าอนุโมทนาแห่งเหตุและผล ซึ่งสมบูรณ์พร้อมทั้งภาคปริยัติและภาคปฎิบัติ เป็นยอดศาสนาที่ช่วยเกื้อกูลให้โลกสามารถก้าวข้ามพ้นวิกฤตการณ์ไปสู่สภาวะแห่งศานติสุขได้อย่างแท้จริง

อนุโมทนากุศลเจตนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่จัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำพุทธศักราช 2566 ขอให้การประชุมบังเกิดสัมฤทธิผลสมวัตถุประสงค์อันดีงามทุกประการ และขออำนวยพรให้ทุกฝ่ายประสบความเจริญวัฒนาในบวรพุทธศาสนาโดยทั่วกันเทอญ..

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร