โค้งสุดท้าย! กกต.เคาะวันลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตถึง 9 เม.ย.นี้

2956
views
เลือกตั้งล่วงหน้า

กกต.เคาะวันลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตถึง 9 เม.ย.2566 เลือกตั้งล่วงหน้า 7 พฤษภาคม 2566 พร้อมบอกวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ สำหรับคนในและนอกเขตเลือกตั้ง

การเลือกตั้งถือเป็นหน้าที่สำคัญของประชาชนชาวไทย แต่บางคนอาจมีภาระหน้าที่ทำให้ไม่สะดวกไปเลือกตั้ง โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 และสามารถลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 โดยกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า แบ่งเป็นในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง ดังนี้

1.การลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า “นอกเขตเลือกตั้ง” มี 3 วิธี คือ

(1)ยืนผ่านออนไลน์ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/ หรือแอปพลิเคชัน SMART VOTE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน เลขเลเซอร์หลังบัตร ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด รหัสประจำบ้านในทะเบียนบ้าน แล้วกดตรวจสอบข้อมูล เลือกเขตเลือกตั้งที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า แล้วกดบันทึกข้อมูล หลังจากนั้นให้พิมพ์หรือโหลดคำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตไว้เป็นหลักฐานพร้อมนำไปด้วยในวันลงคะแนนเลือกตั้ง

(2)ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องถิ่น เขต หรืออำเภอด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ และ

(3)ยื่นคำขอต่อทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงนายอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ สามารถโหลดแบบฟอร์มคำร้องได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/more_news.php?cid=35&filename=index

2.การลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า “ในเขตเลือกตั้ง” มี 2 วิธี คือ

(1)ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องถิ่น เขต หรืออำเภอด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ

(2)ยื่นคำขอต่อทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงนายอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ โหลดแบบฟอร์มคำร้องได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/more_news.php?cid=35&filename=index ทั้งนี้ การลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งไม่สามารถยื่นผ่านออนไลน์ได้

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กกต. โทร.1444 หรือที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต หรือนายทะเบียนท้องถิ่น

อ้างอิง – รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล