เปิดตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ “สมเด็จพระสังฆราช”

461
views
ตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ

เปิดตราสัญญลักษณ์ ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เปิดเผยภาพ ตราสัญลักษณ์ในงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

ตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ “สมเด็จพระสังฆราช”

คำอธิบายตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

อักษรพระนาม ออป ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ภายใต้เศวตฉัตรสามชั้นห้อยอุบะจำปาทองตามพระอิสริยยศ ประดิษฐานในกรอบ ลักษณะอย่างเสาศิลาหลักมหาสีมา สื่อความหมายว่าทรงเป็นหลักชัยแห่งพุทธจักรไทย และทรงเป็นเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

พื้นสีแดงหมายถึงวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันประสูติ มีเลข ๙๖ แสดงพระชนมายุ ผูกผสานเป็นลวดลายแวดล้อมด้วยดอกปทุมขาว ๘ ดอกหมายถึงพระจริยวัตรอันงามบริสุทธิ์ตลอด ๘ รอบพระนักษัตร รองรับด้วยแพรแถบสีชมพูซึ่งเป็นสีเดชแห่งพระชนมวาร และแสดงถึงพระฐานะเจ้าอาวาสพระอาราม ประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังผืนแพรเป็นสีเหลืองหมายถึงตำแหน่ง สกลมหาสังฆปริณายก และเป็นสีอายุแห่งพระชนมวาร บรรจุข้อความบอกงานว่า “ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖”

The Official Design of the Emblem for the Celebrations on the Occasion of His Holiness Somdet Phra Ariyavongsagatayana the Supreme Patriarch of Thailand’s 96th Birthday Anniversary 26th June 2023

The emblem features the Supreme Patriarch’s monogram beneath a royal three-tiered umbrella with golden magnolia and floral tassel decorations. The outer frame is shaped like a sacred temple boundary stone, befitting his service as the lord abbot of Wat Rajabopit, and symbolizing his benevolence and prominence within the Thai Sangha and Buddhist community.

The crimson background of his Sunday birth, and the Thai numeral 96 of his age are presented to mark the milestone of this auspicious occasion. Adorned on both sides of the emblem are 8 white lotuses representing purity as well as his unwavering adherence to Buddhist teachings and conduct throughout his 8 birthday cycles.

The entire design is displayed on an elegant pink silk band that not only commemorates the anniversary but also depicts the temple’s historic association with King Chulalongkorn’s reign. The regal yellow background denotes his prestigious position as Supreme Patriarch. The inscription reads, “Celebrations of His Holiness’s 8 Birthday Cycles 26th June 2023.”