สวดก่อนนอน คำขอขมา อธิษฐานจิต ถอนคำสัญญา ถอนคำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง

11105
views
สวดก่อนนอน

ผลของการถูกสาปแช่ง คำอธิษฐานไม่ดี คำสาป คำแช่ง ที่เกิดด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปาทาน ด้วยราคะ ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมิจฉาทิฐิ เป็นไปเพื่อความพยาบาท เบียดเบียน สร้างเวรสร้างกรรม ไม่ประกอบด้วยธรรม ไม่กอบด้วยกุศล

กฏแห่งไตรลักษณ์

ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบัน ก็ดี ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น จนทำให้ชีวิตตกต่ำ หรือติดขัดไปหมด ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ ไม่เจริญรุ่งเรือง

การแก้เคล็ด คำขอขมา และอธิษฐานจิต ถอนคำสัญญา คำสาบาน (อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือสวดก่อนนอน)

พระพุทธสิหิงค์

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

กรรมลีลา

หากข้าพเจ้า จงใจ หรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินบิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วยกาย วาจา ใจ ขอได้โปรด อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้า มีเจ้าของในตัวติดตามมา ข้าพเจ้า ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว ได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบาน ที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ ข้าพเจ้าจะประพฤติตน ในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมี ในอดีตกาลที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้า และครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้า มีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ จนตราบเข้าสู่นิพพานเทอญ

สัมผัสที่ 6

ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐาน ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่าย ต่างเป็นอิสระ จากสัญญาทั้งปวง หากมีผู้ใด เคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใด ภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความอาฆาต ความพยาบาท และคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้า พ้นจากคำสาปแช่ง ของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวร ขอให้พ้นจากนรกภูมิ และพบแสงสว่าง ทั้งทางโลก และทางธรรมเทอญ

คำขอขมา อธิษฐานจิต