รัฐช่วยเหลือ “ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี” รายละ 3,000 บาท ยื่นขอรับที่ไหนมีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง เช็กที่นี่!!

530
views

เพจเฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล รายงานว่า  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ ยืนยันการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี สนับสนุนงบช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท

ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ” ที่จะได้รับ เงินช่วยเหลือค่าทำศพ 3000 บาท มีดังนี้

1)อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สัญชาติไทย

2)ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนให้ผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอ หรือกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรองการสงเคราะห์ฯ

3)รวมถึงผู้สูงอายุอยู่ใน สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใด ๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคมวัด มัสยิด โบสถ์

สำหรับสถานที่ยื่นคำขอนั้น ทายาทสามารถยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือ ภูมิลำเนา ในขณะที่เสียชีวิต ได้แก่ กรุงเทพฯ ยื่นที่สำนักงานเขต ส่วนจังหวัดอื่น ยื่นที่ พม.จังหวัด หรือที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา

ต้องยื่นคำขอภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร ส่วนเอกสารยื่นคำขอ เช่น ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ โทร. 02-642-4336 หรือ สายด่วน #ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร.1300