มีผลแล้ววันนี้!! ต้มเหล้ากินเองได้ “ผลิตสุราเสรี” ปลดล็อกการผลิตสุรา

441
views

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 ไวปานแสง หลังร่างกฎหมายเพิ่งผ่านครม.เมื่อเช้า (1 พ.ย. 65) ปลดล็อกเงื่อนไขสำคัญเปิดทาง “ผลิตสุราเสรี” มีผลบังคับใช้ 2 พ.ย. 65 วันนี้

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่แล้ว กฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 ลงนามโดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติในวันนี้ (1 พ.ย. 65)

โดยมีสาระสำคัญ คือ
1. กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ.2560
3. ในกฎกระทรวงนี้มีการอธิบายความหมายคำว่า ผลิตสุราเพื่อการค้า, โรงงานอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก, โรงงานอุตสาหกรรมสุราขนาดใหญ่
4. รายละเอียดเรื่องการขอใบอนุญาตต่างๆ อาทิ การผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า, การผลิตสุราเพื่อการค้า

ทั้งนี้ คำขอใบอนุญาตผลิตสุราที่ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคำขอรับใบอนุญาตผลิตสุราตามกฎกระทรวงนี้ และให้นำกฎกระทรวงนี้มาบังคับใช้แก่การออกใบอนุญาตผลิตสุราตามคำขอนั้น ขณะที่ใบอนุญาต ที่ออกตาม กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 ให้ถือเป็นอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าตามกฎกระทรวงนี้ และให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่า จะสิ้นอายุใบอนุญาต

อ่านรายละเอียด : กฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565
บทความต้นฉบับ