แบ่งปัน ความร่ำรวย “คาถาหัวใจเศรษฐี” อุ อา กะ สะ

3265
views
ภาวนาทุกวัน พลิกชีวิต

ทิฏฐธัมมิกัตถสังวิตตนิกธรรม ๔ (ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน หลักธรรมอันอำนวยประโยชน์สุขขั้นต้น) เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน ๔ อย่าง บ้างเรียกว่า หัวใจเศรษฐี “อุ อา กะ สะ” คือธรรม ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน

พระพุทธเจ้า

หลักธรรมอันอำนวยประโยชน์สุขขั้นต้น เพื่อประโยชน์สุขสามัญที่มองเห็นกันในชาตินี้ ที่คนทั่วไปปรารถนา มี ทรัพย์ ยศ เกียรติ ไมตรี เป็นต้น เรียกว่า เคล็ดลับความไม่จน จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรม ๔ ประการ หรือ เรียกว่า หัวใจเศรษฐี คือ

คาถาหัวใจเศรษฐี

๑. อุ มาจากคำว่า อุฏฐานสัมปทา (ขยัน) ถึงพร้อมด้วยความหมั่น เช่นขยันหมั่นเพียร เลี้ยงชีพด้วยการหมั่นประกอบการงาน เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้น ประกอบด้วยปัญญาเครื่องสอดส่อง อันเป็นอุบายในการงานนั้น ให้สามารถทำได้สำเร็จ

ประหยัด อดออม

๒. อา มาจากคำว่า อารักขสัมปทา (ประหยัด อดออม) ถึงพร้อมด้วยการรักษาโภคทรัพย์ (ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร โดยชอบธรรม) เขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้ได้พร้อมมูล ไม่ให้ถูกลัก หรือทำลายไปโดยภัยต่างๆ

คาถาหัวใจเศรษฐี

๓. กะ มาจากคำว่า กัลยาณมิตตตา (คบคนดี ไม่คบคบชั่ว) อยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมใด ย่อมดำรงตน เจรจา สนทนากับบุคคลในบ้านหรือนิคมนั้น ซึ่งเป็นผู้มีสมาจารบริสุทธิ์ ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา

คาถาหัวใจเศรษฐี

๔. สะ มาจากคำว่า สมชีวิตา (อยู่อย่างพอเพียง) รู้ทางเจริญทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ แล้วเลี้ยงชีพพอเหมาะ ไม่ให้สุรุ่ยสุร่ายฟูมฟายนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ด้วยคิดว่า รายได้ของเราจักต้องเหนือรายจ่าย และรายจ่ายของเราจักต้องไม่เหนือรายได้

พระพุทธเจ้า

ผู้ใดปฏิบัติตามธรรมะข้อนี้อย่างถูกต้อง เคร่งครัด และสม่ำเสมอ ถึงไม่รวยฟู่ฟ่าก็รับรองได้ว่า “ไม่จน”

ขอขอบคุณพระเจ้าของภาพ และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้