อานิสงส์ 10 ประการ ของการทำบุญโรงทาน-สร้างโรงครัว

3620
views

อานิสงส์ทำบุญโรงทาน-สร้างโรงครัว ถือว่าร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับพระสงฆ์องค์เจ้า เป็นการสร้างบารมีด้วยตัวเอง บุญหนุนนำชีวิตมากกว่าที่คิด

เมื่อเราไปตั้งโรงทานไปทำบุญทำทาน เราเห็นคนมารับของโรงทานของเราเราก็ให้ไป ใจของเราก็มีความสุขในการให้ ผู้รับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสในการรับไป บุญนี้มองไม่เห็นตัวเป็นรูปธรรม แต่เป็นนามธรรม เป็นพลังถ้าผู้ใดได้ทำผู้นั้นจะรู้สึกดี อานิสงส์ของผู้ที่ทำโรงทานถือว่าร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับพระสงฆ์องค์เจ้า

อานิสงส์ของการทำโรงทานในสมัยพุทธกาล

คนยากคนจนมีเยอะดังนั้นการตั้งโรงทานในสมัยพุทธกาลนั้น เจตนาเพื่อจะเลี้ยงคนยากคนจนเท่านั้น คนรวยไม่มีโอกาสกิน เป็นการเลี้ยงเพียงวรรณะเดียวเป็นการสร้างบารมีด้วยตัวเองซึ่งเกิดมาชาติใดก็จะไม่อดไม่อยาก ในสมัยปัจจุบันการตั้งโรงทานในวัดเนื่องในโอกาสต่างๆนั้น จุดประสงค์ก็คือต้องการแบ่งเบาภาระเรื่องอาหารของทางวัด เพราะหากไม่มีโรงทานทางวัดก็ต้องสิ้นเปลืองเงินทองจัดหาอาหารมาเลี้ยงคนที่มาที่วัด ยิ่งโดยเฉพาะช่วงที่มีงานใหญ่ๆโตๆคนมางานกันเยอะ ถ้าไม่มีโรงทานภาระหนักก็จะตกอยู่กับทางวัดซึ่งการตั้งโรงทานในวัดนั้น

อานิสงส์ที่ผู้สร้างบุญได้รับ คือเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีสติดี

เมื่อละโลกนี้ไปแล้วจะเกิดในเทวโลกแวดล้อมด้วยเหล่าบริวารคอยบำรุงบำเรออยู่ตลอดกาล จะได้เสวยสมบัติเป็นทิพย์ ครั้นเมื่อจุติจากเทวโลกแล้วมาปฏิสนธิในมนุษยโลกจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครอบครองทวีปทั้ง 4 คือ ชมพูทวีป อุตตกุรุทวีป อมรโคยานทวีปและปุพพวิเทหทวีป

มีรัตนะทั้ง 7 (สัญลักษณ์ของจักรพรรดิราช) คือจักรแก้ว นางแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว และมณีแก้วแม้ในอนาคตชาติก็จะได้เกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้าง และเป็นที่เคารพบูชาของมหาชน แม้เหล่าเทวดาก็ชื่นชมยินดียกย่องสรรเสริญ

มีรูปกายงดงามสมส่วนเป็นสง่าน่าเกรงขามมียศมากอำนาจมากมีจิตตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านไม่มีความสะดุ้งหวั่นไหวและจะได้บรรลุคุณวิเศษทั้งปวง

อานิสงค์ปัจจุบัน

1. ไม่อดหรือขาดเเคลนอาหารการกินตลอดชีวิตในปัจจุบันเเละภพหน้า (สร้างเหตุใดย่อมได้เหตุนั้น)
2. มีผู้อุปถัมภ์เรื่องอาหารเสมอ (สร้างเหตุใดย่อมได้เหตุนั้น)
3. เป็นผู้ไม่ตระหนีในทรัพย์อันเป็นบ่อเกิดให้ความโลภเบาบาง (จิตโลภเบาบางยิ่งให้ก็ยิ่งไม่อยาก)
4. เป็นผู้บริบูรณ์สมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์คือทรัพย์ที่ต้องใช้สอยในปัจจุบัน
5.ไม่เป็นคนยากเเคลนยากจนในชีวิต (ผู้ให้ทานย่อมได้โภคทรัพย์)
6. เป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในการประอาชีพ (บุญคือความสำเร็จ)
7. มีความสุขเกิดขึ้นจากการเสียสละ (บุญจากการชนะใจตัวเอง)
8. สำเร็จได้ตามปรารถนา (บุญย่อมส่งผลตามที่เราต้องการจริง)
9. สามารถส่งผลให้เป็นเศรษฐีได้ในชาตินี้หรือชาติหน้า (จากอานิสงส์ของทานบารมี)
10. เป็นเหตุปัจจัยในการสร้างทานบารมีซึ่งจะเป็นเหตุให้เราเข้าถึงธรรมในอนาคต
….
เครดิตแหล่งข้อมูล : เพจธ.ธรรมรักษ์

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร