แหล่งท่องเที่ยว อําเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

19719
views
ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช

อุดมสินแร่ เมืองแม่เศรษฐี ผลไม้พันธุ์ดี
มีปศุสัตว์ เกจิหลวงพ่อ ใบพ้อสานพัด
ดุกย่างรสจัด ทิวทัศน์รามโรม

อำเภอร่อนพิบูลย์ ได้ชื่อมาจาก “บ้านร่อน” ด้วยเหตุที่ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพร่อนแร่ขาย เมื่อมีการจัดตั้งแขวงขึ้น จึงได้ใช้ชื่อว่า “ร่อนพิบูลย์” และยังมีความหมายบ่งบอกถึงดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยสินแร่ สถานที่ที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมู่บ้านทำพัดใบกะพ้อ

หมู่บ้านทําพัดใบกะพ้อ

ตั้งอยู่ที่ริมทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ จาก อําเภอเมือง ระยะทาง ๔๐ กม. เป็นหมู่บ้านที่ ชาวบ้านใช้เวลาว่างจากงานประจํา ในอดีตพัดใบกะพ้อ ใช้ประโยชน์ในการพัดลมคลายความร้อนเพียงอย่างเดียว หลังจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ผลิตพัดใบกะพ้อ ก็ได้ส่งเสริมให้มีการทำผลิตภัณฑ์จากพัดใบกะพ้อ ย้อมเป็นสีต่างๆ สวยงาม ใช้เป็นของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ

พัดใบกะพ้อ

การนำพัดใบกะพ้อ มาตกแต่งเป็นดอกไม้ประดับแจกัน ตั้งโต๊ะรับแขก หรือกระเช้าของขวัญ
การนำพัดใบกะพ้อมาตกแต่งในเทศกาลต่างๆ เช่นตกแต่งกระทง ตกแต่งขบวนหรมฺบ
นอกจากนั้นวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้นำพัดใบกะพ้อมาใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง และนำมาประยุกต์เป็นเครื่องประดับในการแต่งกายของนักแสดง “ ระบำพัดใบกะพ้อ ” ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบทอดอาชีพทำพัดใบกะพ้อ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

วัดร่อนนา

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตําบลร่อนพิบูลย์ วัดร่อนนาเคยเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีต สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุง ศรีอยุธยา มีพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรเป็น โบราณวัตถุที่สําคัญ จัดเป็นพระพุทธรูปที่ สวยงามมาก เป็นที่สักการะบูชากราบไหว้ ของชาวร่อนพิบูลย์ชาวนครศรีธรรมราช และ จังหวัดใกล้เคียง

 น้ําตกแม่เศรษฐี

น้ําตกแม่เศรษฐี

อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตําบลร่อนพิบูลย์ ห่างจากถนนเอเชีย ตามทางหลวง หมายเลข ๔๐๓ ประมาณ ๑ กิโลเมตร เป็นน้ําตกขนาดเล็ก มีลานหินกว้าง แอ่งน้ําบริเวณชั้นล่างเหมาะสมที่จะ เล่นน้ํามากที่สุด บริเวณน้ําตกยังมีรีสอร์ทและร้านอาหารไว้บริการอีกด้วย

น้ําตกคูหาสวรรค์

น้ําตกคูหาสวรรค์

อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ําตกโยง น้ําตกมีทั้งหมด ๗ ชั้น มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มองสภาพน้ำตกคล้ายหินก้อนใหญ่มาตั้งอยู่ตรงกลางน้ำตกน้ำไหลลงมาทั้งสองข้าง มีหน้าผาที่สูงชัน มองลงมาจะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม ของอำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอ พระพรหม อำเภอเชียรใหญ่ การเดินทางจากตลาดอําเภอร่อนพิบูลย์ ใช้เส้นทางเดียวกันกับทางขึ้นเขา รามโรม ระยะทาง ประมาณ ๑๑ กิโลเมตร และเดินเท้าต่ออีกประมาณ ๔๐๐ เมตร

น้ำตกวังศิลารักษ์

น้ำตกวังศิลารักษ์ (วังอ้ายควาย)

จากตลาดร่อนพิบูลย์ เลี้ยวซ้ายที่บ้านเถกิงใช้ เส้นทางเดียวกับทางเข้าเขารามโรม น้ําตกมีด้วยกัน ทั้งหมด ๓ ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกัน ริมแอ่งน้ําบางช่วงมีลักษณะเป็นหาดทรายที่ร่มรื่นด้วย

ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ ริมน้ําตกมีร้านอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการนักท่อง เที่ยว นอกจากนี้ตรงทางเข้าน้ําตกยังมีร้านขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย

ยอดเขารามโรม

เขารามโรม

เป็นเทือกเขาและมีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ําตกโยง ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อําเภอทุ่งสง อําเภอนาบอน อําเภอ ลานสกา อําเภอร่อนพิบูลย์ และอําเภอช้างกลาง เป็นเทือกเขาสูงสลับซับ ซ้อนทอดยาวตามแนวเหนือใต้ได้แก่ เขาเหมน เขาทง เขาวังหีบ เขาพระ เขาหลวง เขาโยง เขารามโรม เขาปากแพรก เขาปลายเปิก และเขาคูหา มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ประกอบด้วยทิวทัศน์และน้ําตกที่สวยงามหลายแห่ง ด้วยกัน เช่น ยอดเขาเหมน ยอดเขาคูหาสวรรค์ น้ําตกโยง น้ําตกปลิว น้ําตกคลองจัง น้ําตกหนานเตย น้ําตกหนานปลิว น้ําตกหนาวโจน น้ําตกคูหาสวรรค์

วัดเทพนมเชือด

วัดเทพนมเชือด

วัดเทพนมเชือด ชื่อเดิม “วัดป่าเทพนมเชือก” คณะศรัทธาสร้างไว้เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างแล้วไม่นานก็เป็นวัดร้าง จนมีคนมาพบเมื่อปีพ.ศ.๒๓๑๐ ภายในวัดมีถ้ำพระราหู เป็นถ้ำหินปูนลักษณะเหมือนปากราหู มีหยดน้ำไหลออกมาจากผนังถ้ำ จึงมีการทำบ่อน้ำ เพื่อรองรับน้ำที่ไหลออกมาไปทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์

วัดเทพนมเชือด

ถ้ำพระราหู มี ๒ ถ้ำ ถ้ำที่ ๑ มีขนาดใหญ่ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะท้องถิ่น จำนวน ๑๒ องค์ ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างพร้อมกันในสมัยที่สร้างพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ถ้ำที่ ๒ จะมีขนาดเล็กกว่าถ้ำที่ ๑ สันนิษฐานว่าถ้ำพระราหูจะเป็นที่พักแรมของคนสมัยก่อนตอนเดินทาง เพราะอยู่ในเส้นทางเดินโบราณและมีหลักฐานปรากฏอยู่

วัดเขาน้อย

วัดเขาน้อย

วัดเขาน้อยยังมีรอยพระพุทธบาทจำลอง เป็นรอยพระพุทธบาทโบราณที่ให้ชาวนครได้กราบไว้บูชา นอกจากนี้ยังมีหลวงพ่อองค์ดำ พระที่ศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานอยู่ในศาลาเจ้าจอม
วัดนี้ยังมีประเพณีที่สำคัญที่ได้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ประเพณีตักบาตรเทโว จัดขึ้นในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน๑๑ ของทุกปี และประเพณีแห่พระขึ้นธาตุในวันเพ็ญเดือน ๓ ของทุกปี

วัดเขาน้อย  ร่อนพิบูลย์

วัดเขาน้อยเป็นวัดที่มีความสำคัญโดดเด่นในด้านประวัติศาสตร์ และที่สำคัญเป็นวัดที่สร้างและบูรณะขึ้นมาใหม่ โดยเจ้าจอมสว่าง ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เจ้าจอมสว่าง เป็นเจ้าจอมในสมัยราชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็นธิดาของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ณ นคร หลานพระเจ้าตากสิน มหาราช มารดาคือ หม่อมราชวงศ์หญิง นรินทราวกุล)

ภายในวัดเขาน้อยมีพระธาตุเจดีย์ ที่บรรจุพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้พระราชทานให้เจ้าจอมสว่าง มาประดิษฐานที่วัดเขาน้อย เพื่อให้พุทธสาสนิกชนกราบไว้บูชา

วัดถลุงทอง

วัดถลุงทอง

ตั้งอยู่ที่ บ้านถลุงทอง ต.วัดถลุงทอง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เป็นวัดที่มีความเงียบสงบ ร่มเย็น เพราะตั้งอยู่ห่างจากถนสายหลักกว่า ๙ กิโลเมตร ระหว่างการเดินทางไปที่วัดถลุงทอง จึงเต็มไปด้วยสวนผลไม้ของชาวบ้าน ขณะเดียวกันชาวบ้านในละแวกนั้นจะให้ความเคารพนับถือพ่อท่านคลิ้งมาก เนื่องจากท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูง และมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย

พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง

หลวงปู่คลิ้งเคร่งในพระธรรมวินัยมาตั้งแต่เริ่มบวช เป็นคนพูดจริง ทำจริง ดำรงชีวิตอย่างสมถะ มีจิตใจเมตตาและเอื้ออารีย์ต่อคนทั่วไป จึงได้รับความเคารพนับถือจากชาวบ้าน หลวงปู่คลิ้งมีอายุถึง ๑๐๔ ปี โดยเมื่อละสังขารแล้วสรีระของท่านไม่เปื่อยสลาย ทางวัดบรรจุภายในโลงแก้ว