“เงินอุดหนุนบุตร” โอนวันไหนเช็กช่องทางที่นี่!

544
views

รัฐบาลได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ภายใต้การทำงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผู้ปกครองต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.บิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

2.เด็กแรกเกิดต้องอาศัยร่วมด้วย

3.เป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/ คน /ปี ส่วนเด็กแรกเกิดต้องมีอายุไม่เกิน 6 ปี มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครอบครัวที่มีรายได้น้อยและไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐ หรือเอกชนตามที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศกำหนด

ตรวจสอบ “เงินอุดหนุนบุตร” ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.ดาวน์โหลด App เงินเด็ก และ App D.DOPA

 • ผ่านเว็บลิงค์ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (คลิกที่นี่)
 • ผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ได้ที่ ระบบ ios ดาวน์โหลดผ่าน App Store และ ระบบ Android ดาวน์โหลดผ่าน Play Store (คลิกที่นี่)

ทั้งนี้ ข้อมูลอัพเดท ทุกวันที่ 8 ของเดือน

2.ผู้ปกครองต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ของกรมการปกครอง

 • ส่วนภูมิภาค ยืนยันตัวตน ณ ที่ว่าการอำเภอ
 • กรุงเทพมหานคร ยืนยันตัวตน ณ สำนักงานเขต

3. เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วสามารถยื่นลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”โดยกรอกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนในเมนู “ลงทะเบียน” ให้ครบถ้วน

สำหรับการเซ็นรับรอง สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกรณีลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “เงินเด็ก” นั้น
– ให้ถ่ายเฉพาะด้านหน้า
– ขีด 2 เส้นทับสำเนาบัตร
– ระหว่างเส้นให้เขียนว่า ใช้เพื่อ .. (เรื่องที่ทำ) … เท่านั้น
– เขียนว่า “สำเนาถูกต้อง” หรือ “เซ็นชื่อรับรอง”
– เขียนวัน เดือน ปี ที่ใช้สำเนาบัตร

ข้อความด้านล่าง ให้เขียนข้อความดังต่อไปนี้
ข้าพเจ้า …… ขอรับรองว่า ….(ชื่อ-สกุลเด็กแรกเกิด) … อาศัยอยู่กับ ….(ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง) … ซึ่งเป็นผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีสมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ตามที่ผู้ยื่นคำร้องขอแสดงรายได้ข้างต้น
วันที่ …. เดือน ….. ปี …..

4. แนบเอกสารการรับรองของผู้รับรองคนที่ 1 และคนที่ 2 ให้ครบถ้วน

หมายเหตุ : เตรียมสำเนาเอกสารของผู้รับรองคนที่ 1 และคนที่ 2 ให้พร้อมก่อนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”

สำหรับไทมไลน์การโอน “เงินอุดหนุนบุตร” ประจำปี 2566 มีดังนี้

 • ตุลาคม 2565 วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565
 • พฤศจิกายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565
 • ธันวาคม 2565 วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
 • มกราคม 2566  วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
 • กุมภาพันธ์ 2566  วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
 • มีนาคม 2566  วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
 • เมษายน 2566  วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2566
 • พฤษภาคม 2566 วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
 • มิถุนายน 2566  วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
 • กรกฎาคม 2566  วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
 • สิงหาคม 2566  วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
 • กันยายน 2566  วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร