สำรวจทะเลรอบเกาะสิมิลันและเกาะตาชัย พบค่าทะเลสมบูรณ์รวยโลมา”

326
views

“สำรวจทะเลรอบเกาะสิมิลันและเกาะตาชัย พบค่าทะเลสมบูรณ์รวยโลมา”

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน สำรวจติดตามและประเมินจำนวนสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม กลุ่มประชากรไกลฝั่ง (MMPA) ในพื้นที่ทะเลพังงา บริเวณหมู่เกาะสิมิลันและหมู่เกาะใกล้เคียง โดยวิธีการสำรวจทางเรือ รูปแบบ Line transect ครอบคลุมพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางกิโลเมตร ผลการสำรวจพบโลมากระโดด (Spinner Dolphin; Stenella longirostris) บริเวณทิศตะวันตกของเกาะสิมิลัน และบริเวณเกาะตาชัย รวม ๘๕ ตัว

พฤติกรรมกำลังว่ายน้ำหาอาหารใกล้กับเรือสำรวจจักรทอง ทองใหญ่ แหล่งที่อยู่อาศัยระดับความลึกน้ำเฉลี่ย ๖๐ เมตร คุณภาพน้ำความเป็นกรด – ด่าง ๗.๘๓ อุณหภูมิน้ำ ๒๙.๐๓ องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ ๖.๒ มิลลิกรัมต่อลิตร ความเค็ม ๓๓ ppt. ระหว่างการสำรวจได้รับการแจ้งพบวาฬโอมูระ (Omura whale ; Balaenoptera omurai) บริเวณเกาะตาชัย ด้านทิศตะวันออก จึงปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อติดตามวาฬ แต่ไม่พบวาฬตัวดังกล่าว

จึงเข้าสำรวจในเส้นทางเดิมตามแผนการสำรวจ โดยได้บันทึกข้อมูลการพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก เพื่อประเมินจำนวนประชากร การแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก ข้อมูลสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม และพื้นที่การทำประมงเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

ที่มา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง