การได้เป็นนั่นเป็นนี่ ในตำแหน่งหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้ ล้วนแต่นำมาซึ่ง “ภาระหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง” ทั้งนั้น

1800
views
คือความจริง

นี่แหละ!…คือความจริง

“การได้ กับ การเป็น เช่น การได้เงินได้ทอง การได้บุตรได้ภรรยา การได้เป็นนั่นเป็นนี่ ในตำแหน่งหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้ ล้วนแต่นำมาซึ่ง “ภาระหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง” ทั้งนั้น

แต่งงาน

เพราะเหตุใด?
เพราะเหตุว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นภาระ เพราะความไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาของมัน นั่นเอง.

เราได้อะไรมา เราจำต้องจัดการกับสิ่งนั้นๆ ในลักษณะที่จะให้มันดำรงคงอยู่กับเรา เป็นไปตามใจเรา หรือมีประโยชน์แก่เรา

พุทธทาสภิกขุ

แต่แล้ว สิ่งนั้นๆ ตามปรกติมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา คือ ไม่รู้ไม่ชี้ต่อความประสงค์มุ่งหมายของบุคคลใด มีแต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน

การพยายามของคนเราจึงเป็นการต่อสู้ หรือเป็นการต้านทานต่อกฎแห่งความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้น

การปฏิบัติธรรมเ

ฉะนั้น จึงเกิดเป็นการยากลำบาก หรือเป็นการทนทรมานขึ้น ในการที่จะเป็นอยู่หรือทนอยู่ หรือการทำสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ให้เป็นไปตามความประสงค์ของเรา

นี่แหละ..คือความจริง!”

พุทธทาสภิกขุ
ที่มา : “คู่มือมนุษย์” หัวข้อเรื่อง “ไตรลักษณ์”