ครม.ขยายมาตรการลดค่าครองชีพประชาชน รอบใหม่อีก 3 เดือน เริ่ม ก.ค.-ก.ย.65

1389
views

ยุคที่ค่าครองชีพแพง ปชช.เดือดร้อนอย่างหนัก ล่าสุด (21 มิ.ย.65) ที่ประชุม ครม.เห็นชอบได้มีมติเห็นชอบ 8 มาตรการช่วยค่าครองชีพรอบใหม่ 3 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่เจอผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันแพง 8 มาตรการ เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 โดยมีมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้

1. ตรึงราคาขายปลีกก๊าซ NGV 15.59 บาทต่อกิโลกรัม และให้สิทธิ์ผู้ขับขี่แท็กซี่มิเตอร์ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกัน ซื้อก๊าซ ราคา 13.62 บาทต่อกิโลกรัมเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 16 มิถุนายน – 15 กันยายน 2565
2. ขายปลีก LPG อยู่ที่ 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม
3. สำหรับผู้ถือบัตรคนจน
ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม เดือนละ 100 บาท สำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตร
เพิ่มเงินช่วยเหลือซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อเดือน

4. ช่วยค่าน้ำมัน 250 บาทต่อเดือน ให้กับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียน
5. คงค่าราคาตลาดน้ำมันดีเซลไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร
6. ดึงกำไรจากโรงกลั่นน้ำมันเข้ากองทุนน้ำมัน
7. มาตรการภาษีสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยเอกชนนำค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว อบรม สัมมนา จัดงาน ในเมืองหลักหักภาษีได้ 1.5 เท่า เมืองรองหักภาษีได้ 2 เท่า (ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2565)
8. ขอความร่วมมือประหยัดพลังงาน

ส่วนมาตรกรประหยัดพลังงานภาคประชาชน ให้ “ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน” ด้วยการปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ ปลดปลั๊กเมื่อเลิกใช้ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมให้ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อน ปิดป้ายโฆษณาหลัง 22.00 น. ส่งเสริมการใช้ขนส่งสาธารณะแทนยานพาหนะส่วนบุคคล และประชุมออนไลน์แทนการเดินทาง ขณะที่หน่วยงานราชการต้องลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง พลังงานร้อยละ 20

ด้านมาตรการด้านการคลัง คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ ช่วง 15 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2565 ในจังหวัดท่องเที่ยวรอง เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง และหากสัมมนาในจังหวัดอื่นซึ่งมิใช่จังหวัดท่องเที่ยวรอง จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า นอกจากนี้ยังมีการลดหย่อนภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดนิทรรศการ และงานแสดงสินค้า ภายในประเทศ 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริงด้วย

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนต่อขยาย โดยเพิ่มสิทธิอีก 1.5 ล้านสิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ และขยายระยะเวลาโครงการไปจนสิ้นสุดเดือนตุลาคม 2565