ธรรมโอสถ ยาวิเศษรักษาโรค ระงับดับทุกข์ได้ดีที่สุด ไม่มีวันหมดอายุ !!

2919
views
ธรรมโอสถ

สังคมโลกปัจจุบันอยู่ในสภาพที่วุ่นวายสับสน เรียกว่ากำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤต “ผิดปกติอย่างรุนแรง” คนส่วนใหญ่มองว่า สาเหตุที่ทำให้สังคมโลก ตกอยู่ในภาวะวิกฤตนั้น เนื่องมาจากเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก แท้จริงแล้ว จิตใจคนต่างหากที่ตกต่ำ จิตใจที่ไกลธรรมะ จิตใจที่ถูกครอบงำด้วยความโลภความโกรธ และความหลง เป็นเหตุให้ทำร้ายผู้อื่นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยไม่กลัวบาปกลัวกรรมแต่ประการใด

ธรรมโอสถ ยาวิเศษ ที่ช่วยให้ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย เข้าใจถึงทุกขเวทนา เข้าใจความเป็นธรรมดาของโลก และปล่อยวางลงได้ จิตใจก็สบาย ร่างกายก็ดีขึ้นตามลำดับ

ธรรมโอสถ

ธรรมโอสถ เปรียบเหมือนเกราะคุ้มครองจิตใจ ป้องกันไม่ให้ความทุกข์ต่าง ๆ เข้ามาเบียดเบียนโรคทางจิตใจ หรือทำให้เราได้รู้จักปล่อยวางโรคทางกายได้อีกด้วย โดยพระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่คำสอนต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์โลกได้เข้าถึงสัจธรรมของชีวิต นั่นก็คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย หรือเรียกอีกอย่างว่า “อริยสัจ ๔”

โรคต่าง ๆ ที่เกิดจาก กาย วาจา ใจ

ธรรมโอสถ

โรคราคะ ความกำหนัดยินดี ความติดข้อง ความพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ไม่ว่าจะมองเห็นผ่านทางตา หรือได้ยินผ่านทางหู เมื่อเห็นเป็นของน่ารักใคร่ น่าพอใจ ก็จะทำให้เกิดความปีติยินดีไปทั้งนั้น ยาที่ควรใช้เพื่อรักษาโรคราคะ คือ อสุภะกรรมฐาน ให้มองเห็นสิ่งสวยงามต่าง ๆ เป็นเพียงของปฏิกูล เน่าเสีย หรือเป็นเหตุก่อให้เกิดทุกข์

โรคโลภะ เมื่อมีความอยากได้ไม่รู้จักพอ จึงต้องสอนให้รักษาด้วย การให้ทาน เสียสละของรักเพื่อสละความโลภ เช่น เงินทอง ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ แก่บุคคลผู้ยากไร้ หรือตามโรงพยาบาลต่าง ๆ และบุญกุศลจากการให้ทานต่าง ๆ นี้ ย่อมส่งผลให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง จากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นหาย ได้อีกด้วย

ธรรมโอสถ

โรคโทสะ คิดแต่จะทำลาย อารมณ์ขาดความเมตตา ความกรุณา หมายแต่โทษแต่ผู้อื่น โดยมิได้นึกถึงความเลวที่เรามีบ้าง จึงถือเป็นโรคที่ร้ายแรงมาก เพราะเป็นการทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ให้แก้ด้วยหลัก พรหมวิหาร ๔ “เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา” หรือลองวางอารมณ์ตั้งแต่ตื่นนอนว่า วันนี้เราจะไม่โกรธใคร ถึงแม้เขาจะทำให้เราต้องโกรธก็ตามที พยายามทำให้ได้ทุกวัน หรือตามเวลาที่เรากำหนดไว้ แล้วอารมณ์โกรธก็จะค่อย ๆ น้อยลงไป เปลี่ยนเป็นความเมตตาแทน

โรคโมหะ ความคิดผิด เห็นผิด ความหลง ความมัวเมา ไม่รู้จริง เป็นเหตุให้กระทำผิด พูดผิดจากความจริง เห็นผิดเป็นถูก เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ต้องรักษาด้วย การหมั่นเจริญสติ หรือ หมั่นรู้ลมหายใจ เข้า-ออก ให้จิตมีกำลัง – มีสติทรงตัว และให้หมั่นใคร่ครวญ ยับยั้งชั่งใจ มองถึงเหตุ และผลด้วยปัญญา

ธรรมโอสถ

“ธรรมโอสถ” ยาธรรมะ เป็นการนำธรรมะมารักษาโรค พระพุทธองค์ทรงใช้ธรรมโอสถรักษาโรคให้คนมาแล้วนับไม่ถ้วน ข้อดีอีกประการหนึ่งของธรรมโอสถคือไม่มีวันหมดอายุ