สงบสังขารเสียได้ เป็นสุขอย่างยิ่ง

1949
views
สงบสังขารเสียได้ เป็นสุขอย่างยิ่ง

“เตสํ วูปสโม สุโข : สงบสังขารเสียได้ เป็นสุขอย่างยิ่ง”

ไม่ใช่หมายถึงความตาย นั่นภาษาคนโง่พูด ว่านอนอยู่ในโลงนั่นคือสงบสังขารเสียได้ เป็นภาษาชาวบ้าน ภาษาคน ภาษาธรรมะ

สงบสังขารเสียได้ นั่นคือ หยุดการปรุงแต่งเสียได้ ไม่ปรุงแต่งกายสังขาร ไม่ปรุงแต่งวจีสังขาร ไม่ปรุงแต่งมโนสังขาร ทั้งชนิดบาป บุญ อเนญชา, ไม่ว่าชนิดไหนหมด ไม่มีการปรุง, มีหัวใจรวมอยู่ที่ดับแห่งความผัสสะเสียได้ แล้วก็ไม่มีการปรุง ก็เรียกว่าสงบแห่งสังขาร สงบแห่งสังขาร คือ หยุดการปรุง นี่ก็เป็นไวพจน์แห่ง “พระนิพพาน”

พุทธทาสภิกขุ

พุทธทาสภิกขุ
ที่มา : ธรรมบรรยายหัวข้อเรื่อง “ความสิ้นกรรมและไวพจน์ของนิพพาน” ณ ลานหินโค้ง ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๗