‘บิ๊กตู่’ ประธานพิธี 7กระทรวงจับมือพัฒนาคน ตลอดทุกช่วงชีวิต ตั้งแต่เด็ก-ผู้สูงอายุ

392
views

23 มีนาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ) พ.ศ.2565–2569 ที่ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

นายธนกรกล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2565-2569 เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยภายใต้แผนแม่บทที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ

ได้ลงนามร่วมกันเมื่อ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา และเพื่อให้สอดคล้องกับบริบท สถานการณ์ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขยายความร่วมมือเป็น 7 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ 7 กระทรวงร่วมบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องตั้งแต่เด็กปฐมวัยสู่วัยผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีการสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานระหว่างกระทรวงร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ พร้อมร่วมกันผลักดันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการดำเนินงานให้เอื้อต่อการดูแลกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยง สอดรับแนวนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน

บทความต้นฉบับ

ดูแลทุกช่วงชีวิต!7กระทรวงจับมือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งแต่เด็ก-ผู้สูงอายุ