กองทัพบก กำหนดการณ์การ’ตรวจเลือกทหารกองเกิน’เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565

8505
views
ตรวจเลือกทหารกองเกิน

กองทัพบก ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าการตรวจเลือกจะแล้วเสร็จ แต่ไม่เกินวันที่ 20 เมษายน 2565 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขอให้ชายสัญชาติไทย เกิดตั้งแต่อายุครบ 21 ปี จนถึง 29 ปี ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ หรือ ผู้ที่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณี ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกตามวันเวลา และสถานที่ ที่กำหนดในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ ส.ด.35)

โดยในวันตรวจเลือก ขอให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกนำใบสำคัญ (ส.ด.9) บัตรประจำตัวประชาชน หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (ส.ด.35) ใบสำคัญความเห็นแพทย์ หรือ ประวัติการรักษา(ถ้ามี) และประกาศนียบัตร หรือ หลักฐานทางการศึกษา สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่าขึ้นไป หนังสือสำคัญแสดงวิทยฐานะของผู้สำเร็จการ ฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 หรือ ชั้นปีที่ 2 นำไปแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกด้วย

สำหรับใบรับรองผลการตรวจเลือกทหาร (แบบ ส.ด.43) จะต้องได้รับจากประธานกรรมการตรวจเลือก ภายในวันตรวจเลือกเท่านั้น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยสัสดีเขต หน่วยสัสดีอำเภอ สำนักงานสัสดีกรุงเทพฯ จังหวัด และทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ กองการสัสดีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร 0 2223 3259 หรือ sassadee.rta.mi.th

#กองทัพบก