สะพานข้ามทะเลสาบพัทลุง-สงขลา ความหวังของชาวพัทลุง และ ชาวจังหวัดสงขลา

3534
views

สะพานข้ามทะเลสาบพัทลุง-สงขลา ความหวังของชาวพัทลุง และ ชาวจังหวัดสงขลา ลดระยะเวลาการเดินทาง ส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวในอนาคต

นายเผชิญ คงทุง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง ระบุถึงโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบพัทลุง-สงขลา จาก ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไปยัง ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา กับ ว่า ปัจจุบันการเดินทางจากจังหวัดพัทลุง ไปยังจังหวัดสงขลามีปริมาณยานพาหนะที่เดินทางระหว่าง 2 จังหวัดเป็นจำนวนมาก โดยใช้ถนนเลียบทะเลสาบสงขลา ที่มีระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง หรือ การโดยสารโดยใช้แพขนานยนต์ ซึ่งมีความความล่าช้า

และกีดขวางการเดินเรือบริเวณปากน้ำทะเลสาบ ทำให้กรมทางหลวงชนบท ได้รับการขอสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบ เชื่อมพื้นที่ระหว่าง ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กับ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ตามความต้องการของพี่น้องประชาชน และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ทั้ง 2 จังหวัด

ทั้งนี้ การสร้างก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบ จะเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่สองฝั่ง สามารถลดระยะเวลาการเดินทาง จากประมาณ 2 ชั่วโมง เหลือเพียงแค่ 15-20 นาที และ ร่นระยะทางการเดินทางจากประมาณ 90 กิโลเมตร เหลือ ประมาณ 7 กิโลเมตรเท่านั้น

พร้อมทั้งช่วยบรรเทาปริมาณการจราจรของถนนสายหลัก และแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดบริเวณทางแยกระหว่างอำเภอ และระหว่างจังหวัด / เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ระหว่างถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม และ ทางหลวงหมายเลข 408 ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงข่ายระบบถนน เชื่อมต่อระหว่าง จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา ในแนวตะวันออก ถึง ตะวันตกได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ จะเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลา ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทำให้เศรษฐกิจของชุมชนเข้มแข็งมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น

นายเผชิญ คงทุง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง ระบุว่า นอกจากการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบ พัทลุง-สงขลา แล้ว ทางแขวงทางหลวงพัทลุง และ แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง ได้วางแผนในการพัฒนา ปรับปรุง ขยายเส้นทางคมนาคม ที่จะเชื่อมต่อกับสะพานข้ามทะเลสาบด้วย เพื่อความสะดวก และ ปลอดภัยของประชาชน

ทั้งนี้ ในวันที่ 13 พ.ย. นี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะลงพื้นที่ เพื่อตรวจราชการโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาอีกด้วย

แหล่งข้อมูล : สวท.พัทลุง กรมประชาสัมพันธ์

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร