สุราษฎร์ฯโควิดลด ผู้ว่าฯ ออกคำสั่งมาตรการผ่อนคลาย

604
views

สุราษฎร์ธานี โควิดลด ผู้ว่าฯออกมาตรการผ่อนคลายเปิด สนามกีฬา – ตลาดนัด – เสริมความงาม – นวดแผนไทย – สปา – กวดวิชา

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ สฎ 0018.1/3692 ลงวันที่ 4 มิ.ย.64 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) กำหนดมาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนั้น

ปัจจุบันพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแนวโน้มสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และมีทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ จึงสมควรให้มีการผ่อนคลายให้บางสถานที่สามารถดำเนินการหรือทำกิจการบางอย่างได้ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดตามมติที่ประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 จึงได้มีคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) (ฉบับที่ 45) ดังนี้

ข้อ 1 ให้สถานที่ กิจการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้ เปิดให้บริการได้ ภายใต้เงื่อนไขการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยเคร่งครัด

1.1 กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย และสันทนาการ ประกอบด้วย สถานที่ออกกำลังกายที่อยู่ภายในอาคาร ทุกแห่ง สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกายสาธารณะ สวนสาธารณะ ทุกแห่งให้เปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และกรณีมีการแข่งขันกำหนดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คนโดยไม่มีผู้ชม สนามซ้อมมวย และโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยกเว้น สนามมวย) สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ หรือสอนเต้นรำทุกแห่ง สระว่ายน้ำ ทุกประเภท(รวมถึงสระว่ายน้ำของหมู่บ้านหรืออาคารชุดพักอาศัยหรือภายในโรงแรม)ทุกแห่ง สวนน้ำ ตู้เกม สวนสนุก เครื่องเล่นเด็ก ทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันทุกแห่ง สถาบันสอนดนตรี ทุกแห่ง

1.2 กิจกรรม เพื่อสุขภาพ/เสริมความงาม และกิจการอื่นๆประกอบด้วย สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกเวชกรรมในส่วนที่ให้บริการเสริมความงาม คลินิกเสริมความงาม และสถานที่เสริมความงาม ทุกแห่ง สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นวดแผนโบราณ/นวดแผนไทย/นวดเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมสปา อบไอน้ำ อบสมุนไพรทุกแห่ง สถานที่สักและเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่องพระบูชา

1.3 โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต

1.4 ตลาด ตลาดนัด และตลาดเปิดท้าย

1.5 สถาบันกวดวิชาและโรงเรียนนอกระบบทุกประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกสังกัด โรงเรียนตาดีกาประจำมัสยิด สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ ทุกแห่งจะต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด กระทำการอันฝ่าฝืนหรือปล่อยปละละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เป็นความผิดทางอาญา และจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯจะพิจารณาสั่งปิดสถานที่กิจการ กิจกรรมเป็นการชั่วคราวเป็นการ เฉพาะรายและหากพบมีการระบาดใหม่หรือกลุ่มก้อน?การระบาด(คลัสเตอร์โควิด)ในสถานที่ใดๆจะต้องปิดสถานที่นั้นๆ เป็นการชั่วคราวอย่างน้อย14 วัน

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้เป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

บทความต้นฉบับ

📌