ลูกหนี้เฮ! ร่างกม.ใหม่ผ่านครม. ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยและวิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้

846
views

ลูกหนี้เฮ! ร่างกม.ใหม่ผ่านครม. ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยและวิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้

ร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยและวิธีคิดดอกเบี้ย” ที่ใช้มาแล้ว 95 ปี (พ.ศ.2468 จนถึงปัจจุบัน) ให้เป็นธรรม ไม่ให้ลูกหนี้ถูกเอาเปรียบ สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป

โดยปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กรณีที่สัญญาเงินกู้ไม่ได้ระบุอัตราดอกเบี้ยไว้จากเดิม : อัตราคงที่ 7.5% ต่อปี แก้ไขเป็น 3% ต่อปี โดย ก.คลัง ทบทวนทุก 3 ปี ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

ปรับปรุงดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จากเดิม : อัตราคงที่ 7.5% ต่อปี แก้ไขเป็น 5% ต่อปี กำหนดวิธีคิดดอกเบี้ยผิดนัดเมื่อผ่อนชำระเป็นงวด

ให้คำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ จากเงินต้นเฉพาะงวดที่ผิดนัดเท่านั้น ไม่ใช่คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นที่ค้างอยู่ทั้งหมด

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
• อัตราดอกเบี้ยมีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับเศรษฐกิจ
• ป้องกันไม่ให้เจ้าหนี้ใช้วิธีประวิงการฟ้องคดี เพื่อหาประโยชน์จากการเรียกดอกเบี้ยที่สูง
• ป้องกันไม่ให้ลูกหนี้ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยในหนี้ที่ยังไม่ได้ผิดนัดมากจนเกินควร

อ่านต้นฉบับ

ลูกหนี้เฮ! ร่างกม.ใหม่ผ่านครม. ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยและวิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้