บทสวด บูชาเทวดาประจำตัว ทำแล้วเสริมความมงคล เพิ่มพลังชีวิตให้กับคุณเอง

18221
views
บูชาเทวดาประจำตัว

เทวดาประจำตัว ทางพุทธคติและความเชื่อแบบไทย กล่าวว่า ทุกคนล้วนมีเทวดาประจำตัว ที่คอยปกป้อง ดูแลรักษา ให้ตัวเรา อยู่รอดปลอดภัย และอยู่ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข อีกทั้งคอยช่วยเหลือยามมีภัย แต่จะช่วยได้มากน้อย ขึ้นกับเหตุปัจจัย และผลบุญ กรรม ที่เคยทำในชาติก่อนและในชาติปัจจุบัน การบูชา และนับถือเทวดาประจำตัวนั้น จึงเป็นเรื่องที่ดี ที่ข่วยเสริมความมงคล และพลังชีวิต ให้กับคุณเอง

เทวดาประจำตัว

การบูชาเทวดาก็เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่เราต้องทำการ “ปฏิบัติบูชา” ด้วยการสร้างคุณงามความดีให้มาก ๆ ภายหลังการทำบุญใด ๆ แล้วก็ต้องทำการเชื่อมบุญไปให้ท่านโดยเมื่อขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญให้ท่านด้วยประโยคอุทิศบุญที่ว่า

“อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา”

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข เมื่อทำการเชื่อมบุญให้เทวดาได้รับบุญนั้นไปแล้วเทวดาก็จะมีความรู้จักกับผู้ที่ทำบุญอุทิศไปให้ เวลาที่เราเกิดเรื่องราวเดือดร้อนในทางใดก็ตามท่านก็จะมาช่วยเราได้อย่างแน่นอน และถ้าอยากจะพิสูจน์ว่าจะพบกับประสบการณ์ของการอวยพรให้คุณของเทวดาเหล่านั้น เราต้องทำเหตุให้ถูกตรงกับผลด้วย

 บูชาเทวดาประจำตัว

ในที่นี้หมายถึงการพัฒนาจิตให้มีคุณธรรมเช่นเดียวกับเทวดา อาทิ เรายังต้องคงความมีศีลธรรม มีความประพฤติละอายชั่วกลัวบาป (หิริโอตตัปปะ) มีกายวาจาใจเป็นอุโบสถศีลอยู่เป็นปกติทุกขณะ มีสภาวะของจิตที่ดีใสสะอาด ผู้ที่ได้ประพฤติได้ถูกตรงตามนี้แล้ว การพบเห็นเทวดาประจำตัวหรือเทวดาในที่อื่นใด ย่อมเกิดขึ้นได้และท่านก็จะอำนวยพรให้ประสบความสุขความสำเร็จได้เช่นกัน

 บูชาเทวดาประจำตัว

ด้วยเทวดานั้นมีร่างเป็นกายทิพย์ ท่านจึงไม่อาจทำบุญทำกุศลได้เพราะไม่มีกายเนื้อ การที่ท่านมีกายทิพย์และมีสุขอยู่ในเทวโลกเพราะเมื่อครั้นเป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญคุณงามความดีมามากพอ จึงได้ไปเกิดเป็นเทวดา ในทางกลับกัน เทวดานั้น ถือว่า มนุษย์ มีสถานะที่สูงกว่าเทวดาตรงที่ “มนุษย์ สามารถทำความดี ทำบุญ เพิ่มได้” ขณะที่เทวดาทำบุญเพิ่มไม่ได้

บูชาเทวดาประจำตัว

การที่เราสวดมนต์ระลึกถึงบุญคุณของเทวดา และ อุทิศบุญไปให้ท่านจึงถือได้ว่า เป็นการช่วยเหลือเทวดาอย่างสูง เมื่อเราอุทิศบุญให้ท่าน ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม เหล่าเทวดาก็จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนค้ำจุนให้ชีวิต เจริญก้าวหน้า พบกับความเป็นสิริมงคลอื่นๆ อีกมากมาย

#โชคลาภ #เมตตา #บารมี #รุ่งเรือง #สุข #สำเร็จ #อุดมสมบูรณ์ #รวย #เฮง
ภาพ – สถาบันพยากรณ์ศาสตร์