อย่าลืม! กลุ่มผู้ประกันตน 50 ปีขึ้นไป รับสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีปี63 ได้ถึง 28 ก.พ.นี้

508
views
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

อย่าลืม! กลุ่มผู้ประกันตน 50 ปีขึ้นไป รับสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีปี63 ได้ถึง 28 ก.พ.นี้

วันที่ 21 มกราคม นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยถึงสิทธิการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ในระบบประกันสังคมว่า ขณะนี้ สปส. ได้ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ.ศ.2563 เพิ่มสิทธิผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ดังนี้

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

1.ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในปี 2563 ให้มีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

2. ปี 2564 ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องโรค กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

3. ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป มีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถได้รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด โดยจะจ่ายให้แก่สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดในอัตราอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ ในอัตรา 250 บาท ต่อคนต่อปี และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ในอัตรา 450 บาท ต่อคนต่อปี โดยผู้ประกันตนสามารถไปใช้สิทธิได้ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าวได้ทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

อ่านข่าวค้นฉบับ