ก่อนนอน “สวดมนต์บทนี้” ฝันดี ผีร้ายหนีหาย ศัตรูไม่กล้ำกลาย พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง

5918
views
พระคาถายันทุน

พระคาถายันทุน คาถาป้องกันสรรพอัปมงคลต่าง ๆ โดยอาศัยอำนาจของพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า สวดบูชาให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง อานุภาพเพื่อแก้ลางร้าย เหตุร้าย ฝันร้ายทำลายสิ่งอัปมงคลที่จะเข้ามาในชีวิตให้หายสิ้น หรือหากใครที่สวดอยู่เป็นประจำ ทั้งตื่นนอนและก่อนนอน จะเกิดมงคลแก่ตนเองในทุกๆ ด้านเลยนั่นเอง

พระนอน วัดถ้ำทองพรรณรา

“ตั้งนะโม ๓ จบ”
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

๏ ยนฺทุนฺนิมิตฺตํ อวมงฺคลญฺ จ โย จามนาโป สกุณสฺส สทฺโท ปาปคฺคโห ทุสฺสุปินํ อกนฺตํ พุทฺธานุภาเวน วินาสเมนฺตุ

๏ ยนฺทุนฺนิมิตฺตํ อวมงฺคลญฺ จ โย จามนาโป สกุณสฺส สทฺโท ปาปคฺคโห ทุสฺสุปินํ อกนฺตํ ธมฺมานุภาเวน วินาสเมนฺตุ

๏ ยนฺทุนฺนิมิตฺตํ อวมงฺคลญฺ จ โย จามนาโป สกุณสฺส สทฺโท ปาปคฺคโห ทุสฺสุปินํ อกนฺตํ สงฺฆานุภาเวน วินาสเมนฺตุ

พระนอน วัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช

คำแปล ลางชั่วอันใด และอวมงคลอันใด เสียงนกเป็นที่ไม่ชอบใจอันใด และบาปเคราะห์อันใด สุบินชั่วอันไม่พอใจอันใดมีอยู่

พระคาถานี้สวดสามจบ จบแรกลงท้ายด้วยบทที่แปลเป็นไทยว่า “ขอสิ่งเหล่านี้ถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า” จบที่สองลงท้ายด้วย “ขอสิ่งเหล่านี้ถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพของพระธรรมเจ้า” และจบสุดท้ายด้วยการอ้างถึงอานุภาพของพระสังฆเจ้า

วัดพระธาตุน้อย นครศรีธรรมราช

พระคาถายันทุนบทนี้ แท้จริง คือ พระปริตร ที่ชื่อว่า อภยปริตร ใช้สำหรับสวดป้องกันอันตรายต่างๆ แม้ว่าเกิดนิมิตฝันไม่ดี เกิดอาเพศสังหรณ์ใจไปในทางที่ไม่ดีให้สวดพระคาถานี้จะกลับให้เกิดเป็นความดีขึ้น แม้จะมีเคราะห์ร้ายต่างๆ เกิดขึ้นให้ทำน้ำมนต์อาบเสียด้วยพระคาถานี้ บำบัดอันตรายให้หายสิ้นไปได้ หมั่นจำเริญภาวนาไว้ เกิดสิริมงคลลาภยศดีนักแลฯ

 
ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร