โปรดเกล้า! สถาปนาสมณศักดิ์ “หลวงพ่อวิริยังค์” ขึ้นเป็น ‘สมเด็จพระญาณวชิโรดม’

2083
views
สมเด็จพระญาณวชิโรดม

โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ หลวงพ่อวิริยังค์ ขึ้นเป็น ‘สมเด็จพระญาณวชิโรดม’

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสมณศักดิ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ พระพรหมมงคลญาณ(วิริยังค์ สิรินฺธโร) ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระญาณวชิโรดม พุทธาคมวิศิษฐ์ จิตตานุภาพ พัฒนดิลก สาธกธรรมวิจิตร วิเทศศาสนกิจไพศาล วิปัสสนาญาณธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี สถิต ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร

สมเด็จพระญาณวชิโรดม วิ. (วิริยังค์ สิรินธโร) เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2463 เป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกาย มีตำแหน่งเป็นพระราชาคณะ​เจ้าคณะ​รองชั้นหิรัญ​บัฏ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ รูปแรกของธรรมยุติกนิกาย และเป็นรูปที่ 2 ของกรุงรัตนโกสินทร์ และเจ้าอาวาส วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร ปัจจุบันอายุ 100 ปี พรรษา 79