“ให้ทานชีวิต ต่ออายุยืนยาว พ้นเจ็บป่วย”

3569
views
ให้ทานชีวิตได้อายุยืนยาว

ให้ทานชีวิตได้อายุยืนยาว พระธรรมโอวาท…

“อายุยืนยาวคือความปรารถนาของมนุษย์ทุกผู้นาม แม้เงินทองจะสามารถซื้อประเทศทั้งประเทศได้ แต่เงินนั้นก็ไม่อาจซื้ออายุที่ยืนยาวได้ ต่อให้ฐานะของเราสูงส่ง อำนาจท่วมท้นล้นฟ้าก็ยากที่จะเพิ่มเติมอายุขัยได้ แล้วจะทำอย่างไรให้มนุษย์มีอายุขัยและวาสนาที่ยืนยงยาวนานได้เล่า ?

ให้ทานชีวิต

ในพุทธคัมภีร์บทหนึ่งที่กล่าวถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการให้ทาน ๕ ชนิดว่า

“ให้ทานชีวิต ต่ออายุยืนยาว พ้นเจ็บป่วย” คำว่า “ให้ทานชีวิต” ในที่นี้ก็คือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ปล่อยสัตว์ ปกป้องคุ้มครองสัตว์ ในคัมภีร์ปี้อวี้จิงได้บันทึกเอาไว้ว่า

ไถ่ชีวิตโค กระบือ

มีเณรน้อยรูปหนึ่งได้ช่วยชีวิตของมด ด้วยเหตุนี้ทำให้ตนเองนั้นอายุยืน แม้นปารถนาอายุยืนยาว นอกจากช่วยเหลือผู้คนขจัดทุกข์บำรุงสุขแล้ว ยังต้องธำรงไว้ซึ่งเมตตาจิต คือการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ เมื่อปลูกเหตุแห่งการรักษาคุ้มครองและไม่ละเมิดชีวิตผู้อื่นแล้ว เช่นนี้ฟ้าย่อมให้ชีวิตที่ยืนยาวเป็นผลตอบแทนแน่นอน”

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

ด้วยอานิสงส์ของการไถ่ชีวิตโคกระบือ จะทำให้เป็นผู้ที่มีอายุที่ยืนยาวปราศจากทุกข์โศกโรคภัย ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เรื่องคับแค้นใจจะคลายและหายไปเป็นที่เคารพเมตตาทั้งสามโลกเพราะโค กระบือ เป็นสัตว์ใหญ่ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เช่นเดียวกับมนุษย์และอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ จึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างแม่ลูก เหมือนดั่งมนุษย์

ไถ่ชีวิตโค กระบือ

ขออานิสงส์ผลบุญกุศลในครั้งนี้ จงสะเดาะเคราะห์ร้ายของข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ……….นามสกุล……….) ให้กลับกลายเป็นดี มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่บัตินี้เป็นต้นไป จงหมดเคราะห์ หมดโศก หมดโรค หมดภัยปราศจากบาปเวรใดๆ มาแผ้วพาน ให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาล

ขออานิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ขอให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้มีอายุยืนยาว ได้พระพบพระพุทธศาสนาและพบวิปัสสนากรรมฐาน ทุกชาติทุกภพ จนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ