อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป เป็นมงคลทำอะไรก็สำเร็จ บุญกุศลตามหนุนส่งไปทุกภพทุกชาติ

3788
views
อานิสงส์การสร้างพระ

การสร้างพระพุทธรูปขึ้นมานั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้า การระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง เรียกว่า “พุทธานุสติ” อานิสงส์จากพุทธานุสติคือ การส่งเสริมให้จิตเป็นกุศล สะอาด ผ่องใส ยังมีความเชื่ออีกว่า ผู้สร้างจะมีอวัยวะครบ ๓๒ ประการ หลังจากสิ้นอายุขัยแล้วจะเกิดเป็นเทวดามีรัศมีโชติช่วง

การถวายพระพุทธรูปมีอานิสงส์ คือ เป็นการส่งเสริมให้ผู้พบเห็นได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ส่งเสริมให้ผู้อื่นมีจิตที่เป็นกุศล ส่งเสริมให้ผู้อื่นมีพุทธานุสติ

พระอริยเจ้ากล่าวถึงเรื่องของ…อานิสงส์การหล่อหรือสร้างพระพุทธรูป

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ.

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ….ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศลจะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง ๕ กัป……..

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ กล่าวว่า”การสร้างสมเด็จองค์ปฐมทำได้ยาก คือ ว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมด การสร้างองค์ปฐมนี้ ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่ โดยใช้บัญชีสีทอง เป็นทองคำล้วนทั้งเล่ม จดบันทึก(เป็นอีกเล่มหนึ่งจากที่จดธรรมดา) ก็แสดงว่า คนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมได้นี้ ต้องเป็นคนมีบุญมาก และไปนิพพานได้เร็วมาก” เพราะบัญชีสีทอง หลวงพ่อฯบอกว่า พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องโมทนาหมด……

หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว…กล่าวว่า…..ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้าจะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดี ผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์ จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลย ตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน

อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป

หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา……การสร้างพระ เปรียบได้กับธนาคารบุญ ซึ่งจะเกิดบุญกุศลกับผู้ที่มีส่วนในการสร้าง โดยบุญกุศลนั้น จะเกิดขึ้นทุกครั้ง ที่มีผู้มากราบไหว้ สักการะบูชา เท่ากับจำนวนคน และจำนวนครั้ง

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม กล่าวว่า..การที่ผู้สร้างพระพุทธรูปได้เกิดศรัทธา จนถึงสละเงินออกมาสร้างพระพุทธรูปได้ และออกมาทำทาน ในงานฉลองพระพุทธรูปได้ ชื่อว่าเป็นผู้มี “ความเห็นตรง เห็นถูกแท้” เพราะเป็นบุญของตนเอง ไม่ใช่บุญของใครเลย ผู้สร้างพระพุทธรูป ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาท ชื่อว่า เป็นผู้ได้เตรียมตัวก่อนตาย

อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป

การสร้าง “ พระพุทธรูป ” การสร้างพระพุทธรูปถวายไว้ในพระพุทธศาสนา จัดเป็นสังฆทานและวิหารทาน เป็นเจดีย์ประเภทหนึ่งด้วย ท่านเรียกว่า อุเทสิกกเจดีย์ การสร้างพระพุทธรูปมีอานิสงส์มาก ถวายสังฆทาน ๑๐๐ ครั้ง อานิสงส์ไม่เท่ากับถวายวิหารทาน ๑ ครั้ง
#กราบสาธุ