ครม. จัดให้! อนุมัติจ่ายเงินตอบแทนกรณีพิเศษให้เจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่น 6 กลุ่ม

2497
views

อนุมัติจ่ายเงินตอบแทนกรณีพิเศษให้เจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในช่วงโควิด – 19 อย่างแข็งขัน

มติ ครม. อนุมัติเงินพิเศษรายเดือนเป็นเวลา 7 เดือนให้แก่

1) กำนัน 2) ผู้ใหญ่บ้าน 3) แพทย์ประจำตำบล

4) สารวัตรกำนัน 5) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และ 6) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ

ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในช่วงโควิด-19 อย่างแข็งขัน โดยจะได้รับเงินตอบแทนกรณีพิเศษในรูปแบบเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนเป็นเวลา 7 เดือน

จ่ายเงินตอบแทน

โดยอนุมัติงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหมวดเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน วงเงินจำนวน 677.79 ล้านบาท ให้กับ 6 กลุ่ม ที่ได้กล่าวไปแล้ว รวมเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่น 273,321 คน
แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 500 บาท/เดือน จำนวน 259.54 ล้านบาท

2. แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 300 บาท/เดือน จำนวน 418.25 ล้านบาท

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร