“เทพพระราหูทรงครุฑ” หนึ่งเดียวในภาคใต้ ณ วัดนางพระยา จ.นครศรีธรรมราช

12249
views
เทพพระราหูทรงครุฑ

เทพพระราหูทรงครุฑ สักการะเพื่อความเป็นมงคลคุ้มครองจากร้ายกลายเป็นดี ช่วยปัดเป่าเภทภัย ผู้ศรัทธาเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้น

“เทพพระราหูทรงครุฑ” เกิดจากการที่องค์พระศิวะมหาเทพได้ปรึกษากับองค์พระพรหม และองค์พระนารายณ์ สร้างเทวดานพเคราะห์ ๙ พระองค์ และ ๑ในเทวดานพเคราะห์องค์สำคัญก็คือ “เทพพระราหู” องค์พระศิวะ ทรงนำเอา หัวผีโขมด ๑๒ หัว มาป่นให้เป็นผงแล้วห่อด้วยผ้าสีสำริด (สีทองแดง) ประพรมด้วยน้ำอัมฤทธิ์

(น้ำที่กวนจากเกษียรสมุทรโดยพระศิวะประกาศหย่าศึกเทพและอสูร ในขณะที่มีสงครามระหว่างกันและให้ไปร่วมกันกวนน้ำอัมฤทธิ์ โดยใช้เขามันทะ มีพญานาควาสุกรีเปรียบประดุจเชือกในการดึงเขาเพื่อกวนน้ำอัมฤทธิ์และเมื่อกวนเสร็จให้เทพและอสูรมีสิทธิ์ดื่มกินน้ำอัมฤทธิ์เท่าเทียมกัน)

เทพพระราหูทรงครุฑ

น้ำอัมฤทธิ์นี้ คือน้ำมหาเทพมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ประพรมหรือดื่มกินแก่ผู้ใด ผู้นั้นจะเป็นอมตะ ไม่มีวันตาย ดังนั้นเลยก่อกำเนิดเกิดเป็น “เทพพระราหู” จากตำนวนเทวกำเนิดดังกล่าว บังเกิดเป็นเทวราชนามว่า “เทพพระราหู” มี ครุฑ เป็นพาหนะ

ลักษณ์ เรขานิเทศ

ซึ่งข้อมูลนี้อยู่ในตำราโหราศาสตร์ทางฝ่ายไทยโหราศาสตร์โบราณอันเกี่ยวข้องกับดวงดาวและเทพนพเคราะห์ จึงเป็นที่มาของเทพพระราหูทรงครุฑ และให้พระราหูนี้ช่วยปัดเปาเภทภัย ช่วยเหลือเหล่ามวลมนุษย์ หากได้บูชาแล้วจะกลับร้ายกลายดีเป็นมงคลคุ้มครอง

เทพพระราหูทรงครุฑ

คาถาบูชา เทพพระราหูทรงครุฑ ~ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ )
เอกะจักขุ นาฬิเกลา #สุริยะประภา ราหูคาหา สัตตะ ระตะนะ สัมปันโน
มณีโชติ ระโสยะถา สุวัณณะ รัชชะตะ สะมิทธา อะหังวันทามิ เมสะทาฯ
เอกะจักขุ นาฬิเกลา จันทรประภา ราหูคาหา สัตตะ ระตะนะ สัมปันโน
มณีโชติ ระโสยะถา สุวัณณะ รัชชะตะ สะมิทธา อะหังวันทามิ เมสะทาฯ

เทพพระราหูทรงครุฑ

คำอธิษฐาน
ด้วยอำนาจของพระศรีรัตนตรัย ข้าแต่พระอสุรินทราหู ขอโปรดประทานพรให้ข้าพเจ้า (ชื่อ – นามสกุล) บังเกิดลาภยศ เกียรติ สรรเสริญ สุข ชื่อเสียง เงินตรา บารมี เป็นที่รักที่เมตตา แก่มนุษย์และเทพยดา สมณะชีพราหมณ์และนักปราชญ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอให้พ้นจากภยันอันตราย ราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย ทุกภิกขภัย วาตภัย แผ่นดินไหว สึนามิ พ้นจากคุณไสย อวิชชา ยาพิษ มนต์ดำ มนุษย์กักขฬะ อมนุษย์
ขอบารมีของเทพพระราหูทรงครุฑ จงคุ้มครองพิทักษ์ข้าพเจ้า จงเป็นกำลังคุ้มครองประเทศชาติ พระพุทธศาสนา องค์พระมหากษัตริย์ และตัวข้าพเจ้า
ขอความเป็นมงคลทั้งหมดทั้งมวล จงเป็นพลวัตรปัจจัย เปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ด้วยเทอญ …สาธุ สาธุ สาธุ

เทพพระราหูทรงครุฑ

ซึ่งท่านสามารถมาสักการะ “เทพพระราหูทรงครุฑ พระโพธิสัตว์” ในวิหารจตุคามรามเทพ หนึ่งเดียวในภาคใต้ ณ วัดนางพระยา จ.นครศรีธรรมราช

ขอบคุณเจ้าของภาพ